Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-RP1-1PNR
Kod Erasmus / ISCED: 09.021 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Cele te mają być zrealizowane poprzez: kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, opanowanie akcentuacji, naukę prawidłowego czytania (fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie), rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, kształtowanie umiejętności w formułowaniu tekstów pisanych, np. streszczanie przeczytanych tekstów, redagowanie tekstów własnych (wypracowania, listy, opowiadania itd.), wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu, ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu itd.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik (stopniowanie przymiotników), zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, biblioteka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_5, Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku.

Rok studiów/semestr: 1 rok, semestr 1 i 2.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 180 godz. rocznie (egzamin + ćwiczenia) z czego w 1 semestrze 120 godzin.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia. konsultacje, egzamin.

Punkty ECTS: 10.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 180 h (7,2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 20 h (0,8 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 25 h (1 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 25 (1 ECTS)

Razem: 250 (10 ECTS)

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 180+20=200, punkty ECTS: 8

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 180+20+25+25=250, punkty ECTS: 10.

Literatura:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

R.Hajczuk, R. Szymula, Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących, Białystok 2009.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

E. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Białystok 2002.

J. Poznański, Я говорю, ты говоришь..., Warszawa 1989.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

N.G. Kryłowa, N.I. Samujłowa, N.A. Fiedianina, Tak mówią Rosjanie, Moskwa 1982.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

M.Olechnowicz, O.Spirydowicz, Gramatyka dydaktyczna języka rosyjskiego, Warszawa 1980.

M.Olechnowicz, Упражнения по русскому языку. Zbiór ćwiczeń z gramatyki rosyjskiej, Warszawa 1976.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

W. Ingram, S. Paszt, Język rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 1974.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

R. Hajczuk, Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium.

Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

И. М. Пулькина, Е. Б. Захава-Некрасова, Учебник русского языка для студентов - иностранцев, Москва 1968.И. М. Пулькина, Е. Б. Захава-Некрасова, Учебник русского языка для студентов - иностранцев, Москва 1968.

S. Paszt, W. Ingram, Ortografia i interpunkcja rosyjska w ćwiczeniach, Opole 1981.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Д.Э. Розенталь, Е.В. Джанджакова, Н.П. Кабанова, Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию, Москва 1998.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2004.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография, пунктуация, Москва 1999.

K. Iwan, D. Kaźmierczak, Zbiór dyktand w języku rosyjskim.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie) z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia samogłosek jotowanych) i gramatycznych (deklinacja, koniugacja) języka rosyjskiego oraz nowopoznanej leksyki (związanej z zawieraniem znajomości, rodziną, mieszkaniem, edukacją, życiem studenckim), opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. (K_U11, K_U08, K_U14) +++

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę opisać dom, w którym mieszkasz.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

2. Student potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych i spółgłosek) i gramatycznych (deklinacja i koniugacja) języka rosyjskiego i nowopoznanej leksyki (związanej z zawieraniem znajomości, rodziną, mieszkaniem, edukacją, życiem studenckim), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. (K_U08, K_U12, K_U14) +++

Ocena formatywna: wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na zadany temat, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę opisać swoją rodzinę.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta.

3. Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych, oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.). (K_W02, K_U04) +++

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny gramatyczny, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę utworzyć formy mianownika liczby mnogiej od podanych rzeczowników.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

4. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role. (K_K02, K_K03, K_K10) +++

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę przygotować scenkę, prezentującą zawieranie znajomości.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

5. Student potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń. (K_W13) ++

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (dyktando i test gramatyczny), ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę uzupełnić tekst rzeczownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę opisać dom, w którym mieszkasz.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

Ocena formatywna: wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na zadany temat, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę opisać swoją rodzinę.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny gramatyczny, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę utworzyć formy mianownika liczby mnogiej od podanych rzeczowników.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę przygotować scenkę, prezentującą zawieranie znajomości.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (dyktando i test gramatyczny), ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę uzupełnić tekst rzeczownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

Ocena semestralna składa się z ocen, które student otrzymał w ciągu semestru. Ocena może być wystawiona tylko według ocen pozytywnych przy obecności na 75% zajęciach .

Ocena egzaminacyjna jest wynikiem ocen otrzymanych na egzaminie, który składa się z ocen prac pisemnych (streszczenie tekstu w języku rosyjskim, test gramatyczny, dyktando) i oceny z egzaminu ustnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)