Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza przekładowa tekstów pisanych - moduł specjalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-RT2-1APR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza przekładowa tekstów pisanych - moduł specjalności
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami analizy tekstów literackich i użytkowych; doskonalenie rozumienia tekstów pisanych, wzbogacanie słownictwa; rozwijanie umiejętności interpretowania tekstów; zwrócenie uwagi na wybrane przez tłumaczy strategie i techniki, dokonane przekształcenia translatoryczne oraz krytyczną ocenę badanego tekstu. Analiza obejmuje poszczególne poziomy języka: leksykalny, morfologiczno-składniowy, stylistyczny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami analizy tekstów literackich i użytkowych; doskonalenie rozumienia tekstów pisanych, wzbogacanie słownictwa; rozwijanie umiejętności interpretowania tekstów; zwrócenie uwagi na wybrane przez tłumaczy strategie i techniki, dokonane przekształcenia translatoryczne oraz krytyczną ocenę badanego tekstu. Analiza obejmuje poszczególne poziomy języka: leksykalny, morfologiczno-składniowy, stylistyczny.

Pełny opis:

Filologia, specjalność: filologia rosyjska przekładoznawstwo

Profil: ogólnoakademicki

Rodzaj: obowiązkowy

Moduł: MK_12

Język polski, język rosyjski

I/ 2, II˚, studia stacjonarne

30, ćwiczenia

4 ECTS

Wymagania wstępne: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, blok przedmiotów językoznawczych zaliczonych na studiach I°

Metody: dyskusja dydaktyczna, wyjaśnianie, ćwiczenia analityczne; praca w grupach – praktyczna analiza porównawcza tekstów oryginału i przekładu; autorskie zestawy ścieżek analizy tekstowej

Zaliczenie w ocenie po I semestrze na podstawie uczestnictwa w zajęcia, aktywności i ocen cząstkowych

Bilans nakładu pracy studenta Udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h (1,2 ECTS)

Dokończenie lub opracowanie (w domu) ćwiczeń: 15x2h= 30h (1,2 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 15x2h= 30h (1,2 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 10h (0,4 ECTS)

Suma: 30h+30h+30h+10h=100h (4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h+30h=60h 2,4 pkt

o charakterze praktycznym 0 pkt

Literatura:

Literatura obowiązkowa

A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1988

Balcerzan E., Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998.

Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1990.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

Влахов С., Флорин С., Непереводимое в переводе, Москва 1980.

Латышев Л.К., Технология перевода, Москва 2001.

Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.

Literatura pomocnicza

Dąmbska-Prokop 2000: Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Gołąb 1968: Gołąb Z., Heinz A., Polański K., Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa.

Wadas-Woźny 2004: Wadas-Woźny H.U., Teoria i praktyka przekładu – wybrane zagadnienia (gramatyka porównawcza języka polskiego i rosyjskiego), Siedlce.

Алимов 2005: Алимов В.В., Интерференция в переводе, Москва.

I. N'Diaye, G. Ojcewicz (red.) Z teorii i praktyki przekładu prawniczego, Olsztyn 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

01. potrafi sprawnie, wnikliwie i krytycznie interpretować tekst, odnosząc go do kontekstu, z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej w ramach modułu K_W01, K_W03, K_W06

02. potrafi określić sprawności wymagane w tłumaczeniu konkretnego typu tekstu K_W01, K_W02

03. umie rozpoznać i zdefiniować terminy językoznawcze, literaturoznawcze i przekładoznawcze odnoszące się do analizy tekstu K_W01, K_W02, K_K01

04. potrafi korzystać ze słowników jedno- i dwujęzycznych, specjalistycznych przy tłumaczeniu tekstów K_W01, K_W03, K_W08, K_U01, K_U02, K_U14, K_K01

05. umie stosować typowe podejścia uwzględniające specyfikę stylistyczną tekstu oraz osobliwości językowo-kulturowe odbiorcy przekładu K_W01, K_W04, K_W06, K_W08

06. potrafi przeprowadzić analizę przekładoznawczą różnych rodzajów tekstów w kierunku od języka ojczystego do obcego i odwrotnie K_W01, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_K01

07. umie zastosować metody oceny jakości przekładu K_W01, K_W02, K_W04, K_U02, K_U03

08. potrafi współdziałać w grupie nad zagadnieniem wielozadaniowym K_K01, K_K02, K_K03

Sposoby weryfikacji:

Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena aktywności studentów; wypowiedzi ustne; testy pisemne; ocena według kryteriów.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: dyskusja dydaktyczna, wyjaśnianie, ćwiczenia analityczne; praca w grupach – praktyczna analiza porównawcza tekstów oryginału i przekładu; autorskie zestawy ścieżek analizy tekstowej

Zaliczenie w ocenie po I semestrze na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności i samodzielnej pracy polegającej na analizie porównawczej tekstu przekładu i oryginału.

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Karzarnowicz
Prowadzący grup: Jarosław Karzarnowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami analizy tekstów literackich i użytkowych; doskonalenie rozumienia tekstów pisanych, wzbogacanie słownictwa; rozwijanie umiejętności interpretowania tekstów; zwrócenie uwagi na wybrane przez tłumaczy strategie i techniki, dokonane przekształcenia translatoryczne oraz krytyczną ocenę badanego tekstu. Analiza obejmuje poszczególne poziomy języka: leksykalny, morfologiczno-składniowy, stylistyczny.

Pełny opis:

Filologia, specjalność: filologia rosyjska przekładoznawstwo

Profil: ogólnoakademicki

Rodzaj: obowiązkowy

Moduł: MK_12

Język polski, język rosyjski

I/ 2, II˚, studia stacjonarne

30, ćwiczenia

4 ECTS

Wymagania wstępne: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, blok przedmiotów językoznawczych zaliczonych na studiach I°

Metody: dyskusja dydaktyczna, wyjaśnianie, ćwiczenia analityczne; praca w grupach – praktyczna analiza porównawcza tekstów oryginału i przekładu; autorskie zestawy ścieżek analizy tekstowej

Zaliczenie w ocenie po I semestrze na podstawie uczestnictwa w zajęcia, aktywności i ocen cząstkowych

Bilans nakładu pracy studenta Udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h (1,2 ECTS)

Dokończenie lub opracowanie (w domu) ćwiczeń: 15x2h= 30h (1,2 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 15x2h= 30h (1,2 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 14h+1h= 15h (0,5 ECTS)

Suma: 30h+30h+30h+15h=105h (4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h+30h=60h 2,4 pkt

o charakterze praktycznym 0 pkt

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Balcerzan E., Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998.

Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1990.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

Влахов С., Флорин С., Непереводимое в переводе, Москва 1980.

Латышев Л.К., Технология перевода, Москва 2001.

Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.

Literatura pomocnicza

Dąmbska-Prokop 2000: Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Gołąb 1968: Gołąb Z., Heinz A., Polański K., Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa.

Wadas-Woźny 2004: Wadas-Woźny H.U., Teoria i praktyka przekładu – wybrane zagadnienia (gramatyka porównawcza języka polskiego i rosyjskiego), Siedlce.

Алимов 2005: Алимов В.В., Интерференция в переводе, Москва.

I. N'diaye, g. Ojcewicz (red.), Z teorii i praktyki przekładu prawniczego, Olsztyn 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.