Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblioteka jako instytucja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-1BIK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblioteka jako instytucja kultury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wstępna wiedza bibliotekarska.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę biblioteki jako instytucji kultury; kulturowego wymiaru prac i działań bibliotecznych, zmieniających się ról społecznych oraz wyzwań i problemów współczesności w odniesieniu do bibliotekarstwa

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, I semestr, 10 godz. wykładu; 1 ECTS; bilans nakładu pracy:

Udział w wykładach:

10x1h=10h

Przygotowanie do dyskusji na wykładach:

4x1h=4h

Przygotowanie do zaliczenia:

10h

Razem: 24h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin, Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 14 h 0,5

O charakterze praktycznym -

Treści: Biblioteka jako instytucja kultury. Biblioteka, bibliotekarz, książka w kulturze i literaturze. Kulturowy wymiar różnych typów bibliotek. Biblioteka w społeczności lokalnej. Przykłady działań, inicjatyw bibliotecznych na rzecz kultury i nauki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 1998.

Has-Tokarz A., Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych, Lublin 2011.

Kołodziejska J., Lokalność i uniwersalność bibliotek, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000.

Kruszewski T., Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012.

Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej, SBP, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Biblioteka w społeczności lokalnej, red. S. Krzywicki, J. Pasztelaniec-Jarzyńska, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza (słuchacz zna i rozumie)

- w pogłębionym stopniu – interdyscyplinarność bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, czytelnictwa i nauk o książce i informacji; kulturowy wymiar bibliotek

SP7_WG01

- najnowsze osiągnięcia metodologiczne humanistyki oraz kierunki rozwoju bibliotek, z położeniem nacisku na ich aspekty kulturowe

SP7_WG02, SP7_WG03

- rolę i zadania bibliotekarza we współczesnej bibliotece jako instytucji kultury SP7_WG04

- dylematy, potrzeby i zagrożenia współczesnej cywilizacji i kultury oraz współczesnej biblioteki jako instytucji kultury SP7_WK01,

Umiejętności (słuchacz potrafi)

- wykonywać zadania biblioteczne, wynikające z jej kulturowego wymiaru i misji

- stosować podstawową wiedzę z zakresu kultury organizacyjnej w bibliotece

- samodzielnie nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa, animacji czytelnictwa, wiedzy o książce i informacji SP7_UU01,

Kompetencje społeczne (słuchacz jest gotów do)

- wypełniania zobowiązań społecznych wynikających z kulturowych zadań bibliotek , związanych z udostępnianiem książki i informacji;

- inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego wypełniania zobowiązań społecznych, związanych z udostępnianiem książki i informacji;

- inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

SP7_KO01,

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych

SP7_KR01

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.