Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia książki i bibliotek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-1HKB Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia książki i bibliotek
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z rozwojem książki jako dokumentu piśmienniczego i głównych typów bibliotek w Polsce i na świecie na tle procesów historycznych, zjawisk kulturalnych i politycznych oraz ich znaczenia dla rozwoju cywilizacji.

Wprowadzenie do historii książki i bibliotek

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, I semestr, 15 godz. wykładu; 2 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć – 15 godz

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 1

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 1

O charakterze praktycznym 0

Literatura:

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów. Warszawa 2005

Dahl S., Dzieje książki. Wrocław 1965

Eco U., O bibliotece, Wrocław 1990

Gaca-Dąbrowska Z., Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007 (rozdz. I-II)

Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, wyd. 3, Warszawa 1983

Houston K., Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów, Warszawa 2015

Kraśko N., Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2000

Maleczyńska K., Zarys historii bibliotek XV - XVII wiek, Wrocław 1976

Migoń K., Biblioteki narodowe - idee i realizacje „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1991-1992 (R. 27-28),

Pietrzkiewicz D., Ciekawe przypadki z życia książki…., Warszawa 2015

Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX i XX wieku, Warszawa 1981

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz zdobywa ogólną wiedzę historyczną z rozwoju, historii książki i bibliotek

Umiejętności

Słuchacz potrafi rozpoznać i scharakteryzować różne typy dokumentów; zna ewolucję książki

Potrafi wskazać najważniejsze etapy w rozwoju bibliotek na świecie i w Polsce

Kompetencje społeczne

Docenia rolę książki i biblioteki w kulturze

Odniesienie do efektów SPACINiB:

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_UU01, SP7_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; brany jest też pod uwagę głos w dyskusji podczas wykładu zawierającego elementy konwersatoryjne.

Zaliczenie ustne na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.