Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie formalne dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-1OFD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie formalne dokumentów
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości o bibliotece.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu sporządzania opisów bibliograficznych różnego typu dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, posługiwania się specjalistyczna terminologią oraz wykształcenie u słuchaczy nawyku prawidłowego posługiwania się obowiązującymi normami i przepisami jako podstawy do ich samodzielnej pracy, umiejętności samodoskonalenia zawodowego poprzez permanentną pracę własną.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, I semestr, 10 godz. ćwiczeń, 10 godz. laboratorium; 2 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach – 20 godz.

Przygotowanie do zajęć – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

20 h 1

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

15 h 1

O charakterze praktycznym 35 h 2

Literatura:

ANDRZEJEWSKA, J.: Bibliotekarstwo szkolne / Jadwiga Andrzejewska. T.1, Organizacja biblioteki.. - Warszawa, 1996

BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA, Bożena: Adaptacja formatu MARC 21 dla potrzeb bibliografii regionalnej / Bożena Bartoszewicz-Fabiańska [i in.]. - Warszawa, 2003

BARTOSZEWICZ-FABIAŃSKA, Bożena.: Integracja informacji o zasobach bibliotecznych czy zintegrowana baza danych. / Bożena Bartoszewicz-Fabiańska. - Zagadnienia Informacji Naukowej. - 1997 nr 1. - s. 27-34

BIBLIOTEKARSTWO / pr. zbior. pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. - Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa, 1998

BIELSKA, Krystyna: Katalogowanie dokumentów dźwiękowych / Krystyna Bielska. Poradnik Bibliotekarza. - 1988 nr 7/8. - s. 33-34; nr 12. - s. 18-20; 1989 nr ½. - s. 36-38; nr 7/8/9. - s. 47-52. – [Cykl artykułów]

BURCHARD, Maria: Format USMARC rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego. Warszawa, 1997

BYCZKOWSKA, Zofia: Opis książki w formacie USMARC. – Warszawa, 1997

CHRZAN, Ewa: Format MARC 21 rekordu zasobu / Ewa Chrzan, Andrzej Padziński. – Warszawa, 2001

DROŹDŹ, Andrzej: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego / Andrzej Drożdż, Marek Stachyra. – Warszawa, 2002

GUZIEC, Lucyna: Opis katalogowy nagrań magnetowidowych : poradnik dla nauczycieli-bibliotekarzy / Lucyna Guziec. - Biblioteka w Szkole. - 1992 nr 10. - s. 1-7

JANOWSKA, Maria.: Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania / Maria Janowska. - Warszawa, 2001

JANOWSKA, Maria.: Hasło osobowe : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej / Maria Janowska. - Warszawa, 1998

JANOWSKA, Maria.: Opis bibliograficzny artykułów (interpretacja postanowień PN-N-01152) / Maria Janowska. - Warszawa, 1997

JANOWSKA, Maria.: Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych (interpretacja postanowień PN-N-01152-02) / Maria Janowska. - Warszawa, 1996

KATALOGOWANIE książek i wydawnictw w formacie USMARC : poradnik / pod red. M. Lenartowicz i A. Paluszkiewicz. - Warszawa, 1997

LENARTOWICZ, Maria.: Forma hasła korporatywnego / Maria Lenartowicz. - Poradnik Bibliotekarza. - 1986 nr 2. - s. 25; nr 3. - s. 23-24

LENARTOWICZ, Maria.: Hasło opisu bibliograficznego / Maria Janowska. - Poradnik Bibliotekarza. - 1986 nr 1. - s. 15-16; nr 2. - s. 25-26; nr 3. - s. 23-24; nr 4. - s. 23-24; nr 5. - s. 24-25; nr 6. - s. 17-18

LENARTOWICZ, Maria: Hasło opisu bibliograficznego. - Przegląd Biblioteczny. - 1990 z. 3/4. - s. 33-46

LENARTOWICZ, Maria.: O formacie MARC dla niewtajemniczonych / Maria Lenartowicz. - Przegląd Biblioteczny. - 1978 z. 2. - s. 195-204

LENARTOWICZ, Maria: O katalogowaniu książek wielotomowych : uwagi metodyczne / Maria Lenartowicz. - Poradnik Bibliotekarza. - 1999 nr 3. - s. 6-9

LENARTOWICZ, Maria.: Nowe polskie normy dotyczące katalogów bibliotecznych / Maria Lenartowicz. - Poradnik Bibliotekarza. - 1990 nr 4/5. - s. 29-31

LENARTOWICZ, Maria.: O haśle korporatywnym niemal wszystko / Maria Lenartowicz. - Przegląd Biblioteczny. - 1986 z. 1. - s. 5-11

LENARTOWICZ, Maria.: Przepisy katalogowania książek. Cz. 1. Opis bibliograficzny / oprac. Maria Lenartowicz. - Wyd. 2. – Warszawa, 1996

LENARTOWICZ, Maria.: Przepisy katalogowania książek / Maria Lenartowicz. - Poradnik Bibliotekarza. - 1986 nr 7/8. - s. 30-32; nr 10. - s. 24-26; nr 11/12. - s. 30-32; 1987 nr 1-2. - s. 23-24; nr 4-6. - s. 32-34; nr 9. - s. 26-29

LENARTOWICZ, Maria.: Zmiany w katalogowaniu książek i wydawnictw ciągłych. // W: Normalizacja biblioteczno-bibliograficzna w aspekcie automatyzacji bibliotek. - Warszawa, 1997. - S. 29-43

LENARTOWICZ, Maria: Format USMARC / Anna Paluszkiewicz, Maria Lenartowicz. - Warszawa, 1997

NAŁĘCZ Barbara: Format MARC 21 dla wydawnictwa ciągłego. – Warszawa, 2001

NOWIK, Małgorzata: Opis wydawnictwa ciągłego w formacie USMARC / Małgorzata Nowik, Bogdan Krowicki. Wyd. 2 zm. i poszerz. – Warszawa, 2004

PADZIŃSKI, Andrzej: Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych / Andrzej Padziński. – Warszawa, 2000

PALUSZKIEWICZ, Anna: Struktura danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych / Anna Paluszkiewicz. - Warszawa, 1997

SANETRA, Krystyna: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego / Krystyna Sanetra. – Warszawa, 2003

Literatura uzupełniająca:

BURCHARD, Maria: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKat.- Bibliotekarz. - 2000 [nr] 2. – s. 6-10

LENARTOWICZ, Maria.: O pracach nad przepisami katalogowania książek / Maria Lenartowicz. - Przegląd Biblioteczny. - 1988 z. 2. - s. 195-204

LENARTOWICZ Maria: Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce / Maria Lenartowicz. - Przegląd Biblioteczny. - 1996 z. 4. - s. 259-263

SADOWSKA Jadwiga.: Problemy retrokonwersji zbiorów bibliotecznych w Polsce / Jadwiga Sadowska. – Bibliotekarz. - 1996 nr 7/8. - s. 3-7

Efekty uczenia się:

Student zdobywa praktyczne umiejętności wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. Weryfikacja efektów podlega ocenie cząstkowej postępu prac studenta na poszczególnych etapach pracy nad zestawieniem bibliograficznym, ocena aktywności indywidualnej i pracy zespołowej na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.