Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek wydawniczy i księgarski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-1RWK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Rynek wydawniczy i księgarski
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

podstawowa wiedza bibliotekarska

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego w Polsce, procesu powstawania książki i jego wpływ na kształt współczesnego rynku wydawniczego (uwarunkowania technologiczne) oraz źródeł informacji o rynku książki.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, I semestr, 10 godz. ćwiczeń, 1 ECTS;

bilans nakładu pracy:

udział w zajęciach: 10 h

- przygotowanie referatu: 3 h

- przygotowanie do zajęć: 7 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

O charakterze praktycznym -

Literatura:

Literatura:

1. Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, Warszawa 2004.

2. Frołow K., Jak wypromowano bestseller, Warszawa 2006.

3. Gołębiewski Ł., WaszczykP., Rynek książki w Polsce 2012, Warszawa 2012.

4. Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No future book, Warszawa 2008;

5. Gołębiewski Ł., Rynek książki w Polsce. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 2006.

6. Jachimczyk A., Księgarnia w Internecie. Nie tylko sklep, w: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a współnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej, Kielce 2007.

7. Jachimczyk, A., Modele sprzedaży książek w Internecie, dostępny na WWW: http://www.ebib.info/2008/93/a.php?jachimczyk.

8. Klukowski B., Audiobooki w kraju i zagranicą, Warszawa 2013.

9. Klukowski B., Książka w świecie współczesnym, Warszawa 2003.

10. Klukowski B., Tobera M., W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa 2013.

11. Świtała M., Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki, Warszawa 2003.

12. Straus G., Wolff K., Wierny S., Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008.

Czasopisma (bieżące numery):

1. „Biblioteka Analiz”

2. „Wydawca”

3. „Notes Wydawniczy”

4. Magazyn „Książki”

Portale informacyjne:

1. www.rynek-ksiazki.pl/ - Biblioteka Analiz - profesjonalny serwis o rynku wydawniczym w Polsce;

2. www.wydawca.com.pl/ - Wydawca - Portal wydawniczy - nowości rynku wydawniczego i księgarskiego, wydarzenia na rynku wydawniczym; kalendarium konkursów literackich z krótkimi opisami; artykuły nt. prawa w działalności wydawniczej.

3. www.instytutksiazki.pl - promocja polskiej literatury na świecie oraz popularyzacja książek i czytelnictwa w kraju.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- słuchacz zna najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego w Polsce oraz procesu powstawania książki,

Umiejętności

- słuchacz potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą rynku wydawniczego i księgarskiego na podstawie omówionych na zajęciach źródeł informacji,

- potrafi zidentyfikować najważniejsze problemy w obszarze współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego oraz dyskutować o nich,

Kompetencje społeczne

- słuchacz rozumie znaczenie społeczne działalności wydawniczej i księgarskiej.

Weryfikacja wiedzy będzie miała miejsce podczas zajęć, w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień i referatów przygotowanych przez studentów.

Odniesienie do Efektów SPACINIB:

SP7_WG01, SP7_WG05, SP7_UU01, SP7_KR01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności (udział w dyskusji, referaty) i obecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.