Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki animacji czytelnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-1TAC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki animacji czytelnictwa
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólne przygotowanie w zakresie odbioru tekstów, komunikacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat technik animacji czytelnictwa. W trakcie zajęć słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod pracy z czytelnikami; zapozna się z formami promocji, upowszechniania czytelnictwa; zdobędzie kompetencje niezbędne do pracy z różnymi grupami czytelników, niezbędne do tego, by być animatorem czytelnictwa czy szerzej – kultury.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, I semestr, 10 godz. ćwiczeń, 1 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach- 10 godz.

udział w konsultacjach- 2 godz.

przygotowanie do zajęć – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 12 h 0,5

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

O charakterze praktycznym 10 h 0,5

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Słuchacz definiuje i objaśnia problematykę animacji czytelnictwa (ocena aktywności w trakcie zajęć)

- rozróżnia i charakteryzuje metody i techniki pracy z czytelnikiem i animacji czytelnictwa (ocena aktywności w trakcie zajęć)

Umiejętności

- słuchacz potrafi stosować różne techniki animacji czytelnictwa w praktyce (ocena aktywności w trakcie zajęć)

- potrafi prowadzić działalność związaną z promocją, upowszechnianiem czytelnictwa (ocena aktywności w trakcie zajęć)

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacz nabędzie postawę aktywną i kreatywną na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz kształtowania wysokiego poziomu kultury czytelniczej społeczeństwa (ocenianie ciągłe)

Odniesienie do efektów kształcenia SPACINiB:

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG07, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_KK03, SP7_KO01, SP7_KR01, SP7_KR02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalna jest 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczać w formie ustnej) oraz aktywności na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.