Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblioterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2BTR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblioterapia
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólne przygotowanie w zakresie odbioru tekstów, komunikacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę biblioterapii jako techniki terapeutycznego oddziaływania poprzez tekst oraz wykorzystania jej w pracy z różnymi kręgami czytelników

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 10 godz. ćw., 1 ECTS; bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach- 10 godz.

przygotowanie do zajęć – 10 godz.

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

O charakterze praktycznym - 5 h., 0,2

Literatura:

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, t. 1, 2, Warszawa, 1985.

Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie, red. t. Janusz Nowicki, Warszawa 2003.

„Biblioterapeuta” (wybrane numery).

Biblioterapia w praktyce : pod red. E. J. Koniecznej, Kraków 2005.

Borecka I, Biblioterapia : skrypt dla studentów, Wałbrzych 2001.

Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik, Warszawa 2001.

Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wałbrzych 2002

Borecka I., Czy to bajka, czy nie bajka czyli Nowy sposób na krasnoludki, Wałbrzych 1995.

Borecka I., Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym, Olsztyn 1991.

Brett D., Bajki, które leczą, przekł. M. Trzebiatowska, cz. 1, Gdańsk 2005.

Brett D., Bajki, które leczą, przekł. H. Dankiewicz, cz. 2, Gdańsk 2003.

Czerwińska M., Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej, Warszawa 2002.

Książka w działalności terapeutycznej: praca zbiorowa pod red. E.B. Zybert, Warszaza1997.

Gostyńska M. D., Terapia wielkiego ładu, Kraków 1984.

Książka w działalności terapeutycznej: praca zbiorowa pod red. E.B. Zybert, Warszaza1997.

Krzemińska W., Literatura piękna a zdrowie psychiczne, Warszawa 1973.

Molicka M., Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznań 1999.

Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002.

G. Ortner, Nowe bajki na dobry sen, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Słuchacz definiuje i objaśnia problematykę biblioterapii (ocena aktywności i przygotowania do zajęć)

- opisuje kręgi adresatów biblioterapii (ocena aktywności w trakcie zajęć)

- rozróżnia i charakteryzuje metody i techniki pracy z uczestnikami biblioterapii

- ma podstawową wiedzę na temat literatury pięknej oraz form twórczości stosowanych w biblioterapii

Umiejętności

- słuchacz potrafi dobierać odpowiednią literaturę do wykorzystania w biblioterapii (ocena przygotowania do zajęć)

- potrafi prowadzić działalność związaną z promocją, upowszechnianiem czytelnictwa wśród adresatów biblioterapii (ocena aktywności w trakcie zajęć)

- potrafi redagować teksty terapeutyczne według schematów (ocena aktywności w trakcie zajęć)

- student potrafi tworzyć scenariusze zajęć biblioterapeutycznych (ocena przygotowania do zajęć)

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacz nabędzie postawę aktywną i kreatywną na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród osób chorych oraz uwrażliwi się na potrzeby czytelnicze specjalnych grup czytelniczych (ocenianie ciągłe)

Odniesienie do efektów kształcenia SPACINiB:

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG07, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_UW08, SP7_KO01, SP7_KR01, SP7_KR02

Metody i kryteria oceniania:

Metoda heurezy, zajęcia warsztatowe, praca samodzielna.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalna jest 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczać w formie ustnej), aktywności na zajęciach, przygotowania mini-katalogu adnotowanego o tematyce biblioterapeutycznej, ew. prezentacji multimedialnej lub scenariusza zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.