Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bibliografia i inne źródła informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2BZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bibliografia i inne źródła informacji
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu bibliotekarstwa i nauki o informacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy w zakresie teorii, metodyki, historii i organizacji bibliografii w Polsce i na świecie oraz praktycznych umiejętności z wyszukiwania i oceny informacji z punktu widzenia użytkownika/klienta informacji. Słuchacz powinien sprawnie posługiwać się bibliografiami drukowanymi i bibliograficznymi bazami danych oraz mieć ogólną orientację w bibliograficznych przedsięwzięciach i projektach międzynarodowych oraz w najnowszych tendencjach rozwoju bibliografii.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 5 godz. ćwiczeń, 10 godz. laboratorium; 2 ECTS; bilans nakładu pracy:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godzin

Czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 15 godzin

Samodzielne ćwiczenia praktyczne z wyszukiwania informacji oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin; Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 0,5

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1,5

O charakterze praktycznym

(ćwiczenia w laboratorium) 10 0,5

Treści przedmiotu:

Terminologia bibliograficzna, typy bibliografii i źródeł informacji.. Bibliografia a katalog biblioteczny. Przegląd historyczny bibliografii w Polsce (Bibliografia Estreichera) i Europie.

Metodyka opracowania spisów bibliograficznych (założenia i plan spisu, jego kompozycja, gromadzenie materiału do bibliografii i jego weryfikacja, rodzaje układów zrębu głównego, rodzaje indeksów i innych spisów pomocniczych, i ich rola). Bibliografia narodowa bieżąca i retrospektywna.

Bibliografie specjalne: dziedzinowe, regionalne, lokalne, osobowe, instytucjonalne, bibliografie bibliografii.

Bibliograficzne bazy danych, faktograficzne bazy danych, pełnotekstowe bazy danych; katalogi biblioteczne, w tym katalogi centralne; biblioteki cyfrowe i repozytoria naukowe; indeksy cytowań; current contents.

Wyszukiwanie i wartościowanie dokumentów w systemach informacyjno-wyszukiwawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bibliografia: historia - teoria– praktyka. Pod red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek. Warszawa, 2016. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 172).

Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Z. Żmigrodzkiego. Warszawa, 2000. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 38).

Bibliografie regionalne: dokonania, dylematy, wnioski: materiały z konferencji Puławy 15–16 września 1994 r. Warszawa, 1995.

Bibliografia: teoria – praktyka-dydaktyka. Pod red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmańskiego. Warszawa, 2009. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 106).

Bibliografia: źródła – standardy-zasoby. Pod red. J. Franke. Warszawa, 2013. (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 145).

Dembowska M.: Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Warszawa, 2001.

Pacek J.: Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa, 2010. . (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 120)

Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003: referaty i dyskusja. [Oprac. dyskusji Danuta Bilikiewicz-Blanc i Anna Karłowicz; red. Joanna Gregorczyk]. Warszawa, 2004.

Siewcka D.: Światowy model informacji bibliograficznej : Programy i projekty (1950-2010). Wrocław-Warszawa, 2015. . (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; 162).

Skalska-Zlat M.: Bibliografia w Polsce 1945-1996: naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław, 2002.

Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów: Warszawa, 23-24 października 2008. [Oprac. red. Joanna Tarasiewicz]. Warszawa, 2010.

Sadowska J.: Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia. „Przegląd Biblioteczny” 2007, z. 4, s. 568-596.

Sadowska J., Polska bibliografia regionalna z perspektywy półwiecza : koncepcje i realia. „Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 4, s. 449-465.

Szczepańska A.: Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. „Przegląd Biblioteczny” 2007, z. 2, s. 233-251.

Efekty uczenia się:

Student zdobywa praktyczne umiejętności wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. Weryfikacja efektów podlega ocenie cząstkowej postępu prac studenta na poszczególnych etapach pracy nad zestawieniem bibliograficznym, ocena aktywności indywidualnej i pracy zespołowej na zajęciach.

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

w zakresie WIEDZY:

 zna najważniejsze bibliografie i źródła informacji,

 zna i rozumie pojęcia i zagadnienia związane ze współczesnymi systemami i zasobami informacyjnymi oraz z wyszukiwaniem i oceną informacji,

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

 potrafi wyszukiwać informacje w różnego typu źródłach elektronicznych i tradycyjnych oraz oceniać ich jakość i przydatność z punktu widzenia użytkownika,

 potrafi sprawnie wykorzystywać technologie informacyjne w dalszej pracy zawodowej,

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 rozumie konieczność i potrzebę ustawicznego rozwoju i samokształcenia,

 ma świadomość istoty i znaczenia informacji we współczesnym świecie.

Sposoby weryfikacji: ocena zadań wykonywanych w ramach przedmiotu

Odniesienie do Efektów SPACINiB

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW04, SP7_UW05, SP7_KR01

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie, prelekcja, prezentacja multimedialna);

2. Metody problemowe (aktywizująca: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna – burza mózgów, dyskusja panelowa);

3. Metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne np. wyszukiwania w bazach bibliograficznych, katalogach bibliotecznych i w innych źródłach informacyjnych).

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność)

2. Wykonanie zadań indywidualnych i zadania końcowego oraz terminowość realizacji zadań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.