Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2CDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólne przygotowanie z zakresu odbioru tekstów, czytelnictwa.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszukiwanie wyznaczników literatury dziecięcej i młodzieżowej, wskazanie różnych rodzajów i gatunków literackich, prześledzenie ewolucji literatury dziecięcej i młodzieżowej, omówienie najważniejszych utworów, z położeniem nacisku na ich współczesną recepcję, prześledzenie najnowszych tendencji, trendów, czy mód literackich i czytelniczych w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej, zapoznanie się z regionalną twórczością dla młodego odbiorcy

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 10 godz. wykładu, 10 godz. ćwiczeń, 3 ECTS; bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach- 20 godz.

udział w konsultacjach- 2 godz.

przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 22 h, 1

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h, 2

O charakterze praktycznym -

Efekty uczenia się:

A. WIEDZA

1. Słuchacz opisuje historię literatury dla dzieci i młodzieży

2. Potrafi wymienić pisarzy dla dzieci w różnych epokach historycznoliterackich oraz zna problematykę ich twórczości

3. Rozpoznaje i charakteryzuje rodzaje, gatunki oraz konwencje literackie.

B. UMIEJĘTNOŚCI

5. W wyniku przeprowadzonych zajęć słuchacz potrafi analizować, interpretować teksty literackie przeznaczone dla młodego odbiorcy

6. Potrafi dobierać wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem takich kryteriów, jak: możliwości odbiorcze, temat, konwencja, gatunek, zainteresowania, potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży

C. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Słuchacz jest otwarty na pogłębianie wiedzy z zakresu literatury i kultury literackiej dzieci i młodzieży

2. Jest otwarty na zgłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat kultury literackiej i czytelnictwa dzieci i młodzieży

Sposoby weryfikacji efektów: Ocena aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne

Odniesienie do efektów SPACINIB

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG07, SP7_UW06, SP7_UW08, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KR02

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, prezentacje multimedialne; metoda heurezy. Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności (dopuszczalna jest 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczać w formie ustnej).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.