Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność informacyjna bibliotek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2DIB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność informacyjna bibliotek
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza na temat bibliotekarstwa

Skrócony opis:

Opanowanie przez słuchaczy elementarnej wiedzy

z zakresu działalności informacyjnej różnych rodzajów i typów bibliotek. Zapoznanie się z metodami badań potrzeb informacyjnych bibliotek we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 10 godz. ćwiczeń, 1 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w ćwiczeniach:

10x1h=10h

Przygotowanie do zajęć:

10x1h=10h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

O charakterze praktycznym -

Efekty uczenia się:

Słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu: informatologii,; ma orientację w normach, procedurach i technikach stosowanych w różnych obszarach działalności informacyjnej i bibliotekarskiej

Zna zadania poszczególnych bibliotek w kontekście informacji

Potrafi wyszukiwać, gromadzić, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację zawartą w źródłach drukowanych i elektronicznych,

Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru studiowanej dziedziny oraz jej relacji z innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy

Potrafi wykonywać podstawowe zadania biblioteczne w odniesieniu do działalności informacyjnej bibliotek

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i traktuje ją jako warunek powodzenia na rynku pracy, uzupełniania i aktualizacji swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych

Wykazuje gotowość do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania wiedzy oraz dostosowywania kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy bibliotekarza w zakresie działalności informacyjnej

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW01, SP7_UW05, SP7_KK03, SP7_KR01

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.