Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zbiory biblioteczne i budowa kolekcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2ZBK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zbiory biblioteczne i budowa kolekcji
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wstępna wiedza bibliotekarska.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat księgozbiorów bibliotecznych, zasad ich gromadzenia, ewidencji, selekcji i ochrony.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 10 godz. ćwiczeń, 1 ECTS; bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 0,5

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 0,5

O charakterze praktycznym 10 0,5

Treści merytoryczne:

Rodzaje zbiorów gromadzonych w różnych typach bibliotek. Źródła wpływu zbiorów. Techniki gromadzenia i selekcji zbiorów. Budowa kolekcji. Ewidencja zbiorów. Ochrona zbiorów. Digitalizacja piśmiennictwa. Wybrane polskie i obce księgozbiory biblioteczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach, Warszawa 2002.

Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 1998.

Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO, oprac. pod przewodnictwem P. Gilla, Warszawa 2002.

Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO, oprac. T. P. Saetre, G. Willars, Warszawa 2003.

Polska Norma PN-ISO 5127: 20005. Informacja i dokumentacja: terminologia.

Ewidencja materiałów bibliotecznych: prawne regulacje, oprac. L. Biliński, Warszawa 2000.

Biliński L., Selekcja materiałów bibliotecznych, Warszawa 2007.

Grygorowski D., Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Warszawa 2001.

Romańska A., Sitarska A., Specjalizacja zbiorów bibliotecznych: zagadnienia metodyczne, Warszawa 1984.

Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich: materiały z IV ogólnopolskiej konferencji naukowej: Pobierowo, 15-17 września 2011, pod red. U. Ganakowskiej, M. Różyckiej, Szczecin 2012.

Zysk B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 1, Katowice 1991.

Digitalizacja piśmiennictwa, oprac. i red. D. Paradowski, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, Warszawa 2011.

Biblioteki Publiczne w Liczbach, Warszawa 2011 (oraz bieżące roczniki).

Staniów B., Biblioteka szkolna dzisiaj, Warszawa 2012.

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych. Materiały z konferencji naukowej Opole, 23-24.09.2008 r., Warszawa 2009.

Biblioteki akademickie w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej, red. W. Juszczak, Toruń 2016.

Stan zachowania polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX i XX wieku, pod red. B. Drewniewskiej-Idziak, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu: bibliologii, bibliotekarstwa (zna rodzaje zbiorów bibliotecznych, techniki ich gromadzenia, selekcji, ewidencji i ochrony)

-wymienia i charakteryzuje usługi biblioteczne i informacyjne, wskazuje przydatność różnych procedur i technik w organizacji zbiorów bibliotecznych

-zna i rozumie rolę i zadania bibliotekarza we współczesnej bibliotece

Umiejętności:

- potrafi gromadzić zbiory zgodnie z profilem danej biblioteki, ale również oczekiwaniami jej użytkowników, selekcjonować, prowadzić ewidencję zbiorów bibliotecznych,

- potrafi wyszukiwać, gromadzić, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację zawartą w źródłach drukowanych i elektronicznych

Kompetencje społeczne:

- ma postawę aktywną, kreatywną na rzecz kształtowania, dbałości o zbiory biblioteczne rozumiane jako dobro kultury narodowej oraz odznacza się wrażliwością na potrzeby ich użytkowników

- wykazuje gotowość do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności

- ma świadomość interdyscyplinarności studiowanej dziedziny

Odniesienie do Efektów SPACINiB:

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_WG06, SP7_UU01, SP7_KR01

Sposoby weryfikacji efektów: zaliczenie na ocenę, referat (dla chętnych).

Metody i kryteria oceniania:

Metoda heurezy. Zaliczenie na ocenę na podstawie: obecności (każda nieobecność do zaliczenia w formie ustnej), aktywności na zajęciach oraz przygotowania referatu (dla chętnych).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.