Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka i fonologia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1FIF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka polskiego
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką opisu fonetycznego i fonologicznego współczesnej polszczyzny. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe pojęcia służące do opisu zjawisk fonetycznych i fonologicznych, zdobędą umiejętność analizy tych zjawisk i ich oceny normatywnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot językoznawczy adresowany do słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedycznych, wyposażający w lingwistyczną wiedzę stanowiącą podstawę wykształcenia logopedycznego.

Pełny opis:

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 38 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: metoda heurystyczna, elementy metody podającej, dyskusje, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach (38 godz.) – 1,6 pkt

samodzielna praca w domu (40 godz.) – 1,6 pkt

przygotowanie do egzaminu (25 godz.) – 1 pkt

przygotowanie referatu lub prezentacji (15 godz.) – 0,6 pkt

konsultacje (5 godz.) – 0,2 pkt

ŁĄCZNIE 123 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczyciela (38 godz.; 5 ECTS) i zajęciami

o charakterze praktycznym (38 godz.; 5 ECTS)

Literatura:

1. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000: PWN

2. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) zna podstawowe pojęcia służące do opisu zjawisk fonetycznych i fonologicznych języka polskiego

2) zna na poziomie podstawowym zjawiska i mechanizmy charakterystyczne dla fonetyki i fonologii języka polskiego

3) zna założenia podstawowych metod analizy fonetycznej i fonologicznej

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) umie posługiwać się podstawową terminologią językoznawczą z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego

2) umie dokonać analizy fonetycznej wybranych jednostek

3) umie, posługując się pismem fonetycznym, zapisać różne typy wymowy (wynikające z tempa wymowy, ze zróżnicowania regionalnego itp.) i ocenić je normatywnie

4) umie odszukać potrzebne informacje z zakresu fonetyki i fonologii w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je samodzielnie bądź w zespole i przedstawić w wybranej przez siebie formie

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) rozumie potrzebę znajomości reguł fonetycznych języka w pracy logopedy

2) rozumie powody różnic w opisach tych samych zjawisk językowych

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny.

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń, ocena prezentacji (referatu), ocena efektów pracy zespołowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.