Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój mowy dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1RMD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój mowy dziecka
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Język a mowa

2. Istota i cechy mowy

3. Etapy rozwoju mowy

4. Teorie rozwoju językowego

5. Kompetencja komunikacyjna

6. Uwarunkowania rozwoju mowy

7. Zaburzenia rozwoju mowy

8. Umiejętność czytania i pisania

Literatura:

1. Minczakiewicz E.M. (1997): Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia. Kraków: Wydaw. Nauk. WSP, 1997.

2. Mystkowska H. (1991): Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

3. Schaffer H.R (2005) Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

4. Słodownik-Rycaj E. (2000): O mowie dziecka, czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak".

5. Słodownik-Rycaj E. (1998): Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak".

6. Trempała J. (2011): Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

7. Vasta R., Haith M.M., Miller S.A. (1995): Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) Zna terminologię z zakresu lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

2) Ma podstawową wiedzę z zakresu lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

3) Ma podstawową wiedzę z zakresu komunikowania interpersonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń komunikacji językowej i społecznej.

4) Posiada podstawową wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się, zna wybrane zagadnienia z zakresu rozpoznawania zaburzeń uczenia się i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki.

2) Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

3) Potrafi samodzielnie opracować i przedstawić zagadnienia z zakresu logopedii oraz lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

4) Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, psychologii i pedagogiki

5) Potrafi dokonać wstępnego rozpoznania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zastosować odpowiednie metody pracy z nimi.

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

2) Przestrzega zasad etyki zawodowej.

3) Umie pracować w zespole.

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń, ocena prezentacji (diagnozy rozwoju mowy dziecka), ocena efektów pracy zespołowej, egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej, metod aktywizujących, np. pracy w grupie, metody projektu.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.