Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-1JAN1 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 1
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu studiów absolwent:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

-potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych,

-posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie i analiza problemów filozoficznych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników,

-potrafi samodzielnie przygotować pracę pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii (częściowo także w języku obcym),

-zna jeden język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem lektoratu z języka obcego jest przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego komunikowania się w jęz. obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ponadto student powinien zostać przygotowany do czytania i rozumienia literatury fachowej w wybranym kierunku studiów.

Pełny opis:

Filozofia i etyka

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne, 1 stopnia, rok I, semestr I,II, rok II, sem.III i IV

0500-FS1-1JAN , 0500-FS1-1JAN2 i 0500-FS1-2JAN1 , 0500-FS1-2JAN2

Lektorat jęz. angielskiego - przedmiot obowiązkowy

Ogólny nakład pracy studenta: 240 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 100 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośr. udziału nauczyciela: godz.120, P. ECTS - 4

o charakterze praktycznym: godz. 120, Punkty ECTS - 4

Literatura:

Podręczniki podstawowe:

1. English File upper-intermediate,3rd Edition, Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, OUP 2014

Podręczniki pomocnicze:

1. Advanced Language Practice, Michael Vince,

Heinemann,1994

2. The Heinemann ELT English WORDBUILDER, Guy

Wellman, Macmillan, 1998

3. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced

and Proficiency, Longman,1999

4. A Practical English Grammar Exercises 1,2, A.J. Thomson,

A.V. Martinet, OUP, 1991

5. English Advanced Vocabulary and Structure Practice, M.

Matasek, Altravox Press, 1997

6. Grammarway 3 i 4, Jenny Dooley, V. Evans, Express

Publishing, 2006

7. English Grammar in Use, R.Murphy, Cambridge UP, 1990

8. Successful Writing Upper-intermediate, V. Evans, Express

Publishing, 2004

Źródła podstawowe, uzupełniające i specjalistyczne:

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

www.onestopenglish.com

www.blackboard.uwb.edu.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Socjologia, http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Sociology

http://www.englishclub.com

Moore, S., 1995. GCSE Sociology. Letts Educational.

Richard MacAndrew, Ron Martinez, 2007. Taboos and Issues. Thomson-Heinle, Boston

Wallwork, A., 1997. Discussions A-Z upper-intermediate. Cambridge University Press, Cambridge.

Jones, L., 1991. Ideas. Speaking and listening activities for upper-intermediate students. Cambridge University Press, Cambridge

Collie, J, Slater, S., 1999. Speaking 4. Cambridge University Press, Cambridge.

Phillips, J., 1997. Oxford Wordpower. Oxford University Press, Oxford.

Baranowski G., 2005. Uniwersalny Słownik tematyczny języka angielskiego, Kanion, Zielona Góra

Berestowska A., Sumera, A., 2005. Zabawy słowne po angielsku. KDC, Warszawa

Room, A., 1991. An A to Z of British Life, Oxford University Press, Oxford

Academic Writing, S. Bailey Routledge, 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

-potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych,

-posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie i analiza problemów filozoficznych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników,

-potrafi samodzielnie przygotować pracę pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii (częściowo także w języku obcym),

-zna jeden język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie pisemne po semestrze I, II i III; test, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, okresowe krótkie sprawdziany i/lub krótkie pisemne prace domowe; egzamin (pisemny i ustny) po IV semestrze

Metody i kryteria oceniania:

ustne lub pisemne kolokwium zaliczeniowe, okresowe krótkie sprawdziany i/lub krótkie pisemne prace domowe; zadania praktyczne i sprawnościowe oceniane przez prowadzącego

. Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje:

- dwa kolokwia semestralne

-bieżące prace kontrolne

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne

oceny z w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie zadanej pracy domowej oraz aktywność na zajęciach.

Student, który opuści więcej niż 2 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia, musi indywidualnie zaliczyć zaległy materiał oraz opracować teksty dodatkowe wskazane przez nauczyciela

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.