Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofek (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-2HFI Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofek (fakultet)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej aktywnej obecności kobiet w historii filozofii, zapoznanie studentów z wybranymi filozofkami, ich poglądami oraz sytuacją kulturowo-społeczną, w której funkcjonowały.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Historia filozofii, jaką zwykle się przedstawia, to długa lista męskich imion i nazwisk. Czasami zdarza się wzmianka o jakiejś kobiecie, ale zazwyczaj są to te same postaci: urastające wręcz do heroicznego symbolu, jak Hypatia, czy stojące w cieniu filozofa-mężczyzny, jak księżniczka Elżbieta Palatyńska – korespondentka R. Descartes’a. Dopiero gdy mowa o wieku XX, sytuacja nieco się zmienia. Zajęcia z jednej strony mają na celu zaznajomienie z dokonaniami filozofek w ujęciu historycznym, z drugiej próbę wskazania właściwych przyczyn społeczno-kulturowych, które spowodowały, że kobiety przez wieki miały trudności, aby zajmować się filozofią w szczególności, ale i wszelką nauką, zwłaszcza w wymiarze instytucjonalnym. Mottem zajęć będą słowa filozofa A. Geulincxa: „Wreszcie rozum przyrodzony kobiety jest od naszego bystrzejszy, a także ciekawy drobiazgów, które my zaniedbujemy jako prostackie i prymitywne. A przecież od owych bardzo małych rzeczy zależy całe żniwo filozofii”.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy. Moduł 5.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: II r. II-go stopnia, sem. III.

Wymagania wstępne: znajomość w wymiarze podstawowym historii filozofii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny oraz rozmowa na podstawie przedstawionych zagadnień.

Punkty ECTS: 2 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30h

Przygotowanie do zajęć: 35h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 35h + 2h = 32h

Razem: 30h + 35h + 35h + 2h =102h (odpowiada 4 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 2h = 32h (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 35h + 35h = 70h (2 pkt. ECTS)

Literatura:

- Prudence Allen, The Concept of Woman, Grand Rapids, Michigan, 1985-2016 (cztery tomy)

- A History of Women Philosophers, ed. Mary Ellen Waithe, Dordrecht-Boston-Lancaster 1987-1991 (trzy tomy)

- Gilles Ménage, Historia kobiet filozofek, Białystok 2015

- pisma omawianych filozofek oraz monografie im poświęcone

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy:

- student ma pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych autorów, szkół i kierunków filozoficznych (K_W07),

- student rozumie złożone wzajemne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w nauce, kulturze i społeczeństwie (K_W16);

b/ na poziomie umiejętności:

- student potrafi wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w diagnozowaniu i krytycznym interpretowaniu zjawisk społecznych, kulturalnych, religijnych (K_U03),

- student umie posługiwać się różnymi argumentami i strategiami argumentacyjnymi w wypowiedziach ustnych i pisemnych (K_U09),

- student potrafi wyszukiwać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych) (K_U15),

c/ na poziomie kompetencji:

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich kwalifikacji (K_K01),

- student jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go naukowa rzetelność oraz uczciwość w sytuacji sporu ideowego (K_K10).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: ustne kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Usakiewicz
Prowadzący grup: Joanna Usakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.