Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona krajobrazu kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-2BOK Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ochrona krajobrazu kulturowego
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna

Pełny opis:

Poznawanie wartości materialnych i niematerialnych krajobrazu kulturowego, styku związków kultury z naturą. Metody waloryzacji dóbr kultury. Akty legislacyjne ochrony dóbr kultury. Planowanie przestrzenne i zapisy miejscowych planów. Osiągnięcia ochrony dziedzictwa światowego, europejskiego, szczególnie dotyczące kultury polskiej i krajów ościennych

Literatura:

Ars sacra et restauratio, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1992.

Archeologiczne Zdjęcie Polski – metoda i doświadczenia, próba oceny, red. D. Jaskanis, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków [BMiOZ], seria B, t. 95, Warszawa 1996.

Centralna ewidencja dóbr kultury i rejestr zabytków w Polsce w świetle zasobów Ośrodk Dokumentacji Zabytków w Warszawie, BNiOZ, seria B, t. 101, Warszawa 1999.

Gradowski M., Metody ewidencji zabytków¸ BMiOZ, seria B, t. 67, Warszawa 1981.

Kuczyński Wiktoryn, Pamiętnik 1668-1737, Białystok 1999.

Maroszek J., Józef Jodkowski - jego wizja i realizacja grodzieńskiego „Muzeum Narodowego Kresów Polskich”, [w:] „Przegląd Wschodni”, t. VIII, z. 4(28) s. 1355-1376. Warszawa 2001.

Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944, red. R. Brykowski, BMiOZ, seria B, nr 75, Warszawa 1985.

„Ochrona Zabytków” Bibliografie zawartości kwartalnika 1948-1995, t. 1-5, Warszawa 1963-1996.

O zabytkach, Opieka. Ochrona. Konserwacja, red. T. Rudkowski, Warszawa 2005.

Spis dokumentacji konserwatorskich zabytków ruchomych, [BMiOZ] seria B, nr 56, Warszawa 1979.

Słownik terminologiczny zabytków, BMiOZ, seria B, nr 91, Warszawa 1995.

Śnieżko A., Wydobył z ziemi gród o którym nie słyszał nikt. Wspomnienie o Józefie Jodkowskim, oprac. J. Maroszek, Białystok 2000.

Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawa 1985-1994, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K1A _W09: Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej.

K1A _W12: Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych, oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania danej epoki historycznej.

K1A _W24: Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego

K1A _W25: Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji rozumiejąc ich przydatność w zastosowaniu w wybranych sferach działalności kulturalnej.

K1A _W26: Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej.

Umiejętności:

m K1A _K11: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

K1A _U03: Opanował i stosuje podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego.

K1A _U09: Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych itp.

K1A _U21: Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi oceniać i opracowywać. Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi oceniać i opracowywać.

Kompetencje społeczne:

K1A _K02: Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

K1A _K08: Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

K1A _K09: Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy. historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym.

K1A _K10: Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

K1A _K11: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne, ocena aktywności w trakcie zajęć, referat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Marlena Brzozowska, Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.