Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz. 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-2JRO4 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz. 4
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - lektoraty
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk historycznych. Wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym o wydarzeniach historycznych). Lektorat na poziomie A1/ A2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk historycznych. Wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym o wydarzeniach historycznych).

Pełny opis:

Język rosyjski cz. 4

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny

Kierunek: Historia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-2JRO4

Moduł 3. Przedmiot kształcenia ogólnego. MK_29.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/ IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć trzecią część przedmiotu oznaczoną kodem 0500-HS1-2JRO3 (Język rosyjski cz. 3)

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 37,5 godz.; udział w konsultacjach: 6,5 godz., egzamin 1 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 h = 1,5 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 75 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

История России, [online: http://www.istmira.com/istoriya-rossii/].

Лабаури Д., Донбасский разлом: причины, суть, итоги конфликта на Юго-Востоке Украины, [online: http://magazines.russ.ru/ural/2015/1/12lala.html].

Kowalska N., Sławicz D., Repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2005.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Жили-были, 28 уроков для начинающих, Варшава 2009.

Hajczuk R., Szymula R., Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących., Białystok 2009

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Efekty uczenia się:

K1A_W03: Opanował podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

K1A_W20: Rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych.

K1A_U18: Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych.

K1A_U25: Posiada umiejętności językowe dotyczące zagadnień szczegółowych w zakresie historii

K1A_K05: Rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji personalnych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, prac domowych, prac przesłanych mailowo po 16.03.2020 i egzamin pisemny w formie zdalnej po IV semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.