Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z Historii XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-2PRD Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca roczna z Historii XIX wieku
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.1 350-HS1-2NPH1
Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 350-HS1-2NPH2
Vademecum studiów historycznych 0500-HS1-1VSH
Wstęp do badań historycznych 0500-HS2-1WBH

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów przystępujących do przygotowania pracy rocznej z historii XIX w. jest na poziomie gwarantującym jej zaliczenie na ocenę pozytywną.

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci pracy rocznej z historii XIX w.

.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 1 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 2

Wymagania wstępne: Uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich XIX w.

Ramy merytoryczne zajęć:

W oparciu o posiadane i rozwijane w ramach konsultacji indywidualnych kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem opiekuna naukowego projekt badawczy w postaci pracy rocznej.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami...........30X1godz .= 30godz.

Realizacja zadań projektowych...................................30X1godz.= 30 godz.

Razem………………………………………………….......................................60 godz.

Nakład pracy studenta:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela.…30 godz. 1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym…..................................…30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie 2 pkt ECTS

Literatura:

1) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

2) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

3) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

4) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

5) Standardy pracy licencjackiej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

1) Posiądzie uporządkowaną wiedzę z zakresu historii XIX w. prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

2) Zyska zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

1) Samodzielnie zdobędzie i pogłębi wiedzę oraz udoskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

2) Będzie formułował tematy badawcze oraz stosował metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

1) Będzie dążył do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazując odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

2) Rozwinie swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się:

1) monitorowanie aktywności badawczej

2) kontrola procesu przygotowywania i ocena pracy rocznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną za przygotowaną pracę roczną

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.