Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia motoryzacji w XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-3HMO Kod Erasmus / ISCED: 08.353 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia motoryzacji w XX w.
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu historii motoryzacji XX w.

Skrócony opis:

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z historii motoryzacji XX wieku.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest charakterystyka wybranych zagadnień z historii motoryzacji XX wieku. Studiujący na podstawie literatury oraz źródeł zapoznają się z najistotniejszymi faktami obrazującymi rozwój motoryzacji w Polsce, Europie i na innych kontynentach. Studiujący w oparciu o wybrane źródła i opracowania z literatury przedmiotu zapoznają się i utrwalą wiedzę z zakresu wskazanej powyżej problematyki.

Bilans nakładu pracy studenta w ramach ćwiczeń:

Udział w zajęciach ..................................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Przygotowanie do zajęć ..........................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15 x 2 godz.= 30 godz.

Razem..........................................................................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z ćwiczeniami:

wymagającymi udziału nauczyciela...…....................60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym……………………………… …30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie ...............................................................................3 pkt ECTS

Literatura:

1. Aleksander Marian Rostocki, Historia starych samochodów, Warszawa 1988.

2. Aleksander Marian Rostocki, Kolekcja starych samochodów, Warszawa

1991.

3. Witold Rychter, Dzieje samochodu, Warszawa 1983.

4. Steven Watts, The People's Tycoon : Henry Ford and the American Centur,.

Vintage, 2006.

5. Jonathan Glancey, The Car - a History of the Automobile, Carlton, 2008.

6. Raymond Flower, Michael Wynn Jones, 100 years on the road: a social

history of the car, New York 1981.

7. Jan P. Norbye, The Complete History of the German Car, Portland 1987.

8. Alan Friedman, Agnelli and the network of italian power, London 1988.

9. Brian Laban, The Ultimate History of Ferrari, Bath 2002.

10. John Reynolds, Andre Citroen: The Man and the Motor Cars, Basingstoke

1997.

11. Marco Ruiz, Complete History Of The Japanese Car. Portland, 1986.

12. Denis Veilleux, The Automotive Bibliography: 13,000 Works in English,

Czech/Slovak, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian,

Polish, Portuguese, Slovenian, Spanish and Swedish, Jefferson NC 2003.

13. Steven E. Alford, An Alternative History of Bicycles and Motorcycles: Two-

Wheeled Transportation and Material Culture, New York 2016.

14. Adam Zakrzewski, Auto-Moto PRL. Władcy dróg i poboczy, Warszawa

2009.

15. Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady, oprac.

Cezary Krysiuk et al., Warszawa 2012.

16. Opracowania i materiał ilustracyjny dostępny na stronach www.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (w zakresie wiedzy studiujących):

1) Studiujący uzyskają podstawową wiedzę odnośnie specyfiki przedmiotowej i metodologicznej historii motoryzacji XX w.

2) Studiujący opanują fachową terminologię z zakresu historii motoryzacji XX w.

Efekty kształcenia (w zakresie umiejętności studiujących):

1) Studiujący samodzielnie, a przy tym w sposób uporządkowany i systematyczny (przy zastosowaniu nowoczesnych technik), zdobędą oraz utrwalą wiedzę z zakresu historii motoryzacji XX w.

2) Studiujący będą prowadzić krytyczną analizę źródeł i interpretując je będą stosowali podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka

Efekty kształcenia (w zakresie kompetencji studiujących):

1) Studiujący będą rozumieć konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i rolę popularyzacji wiedzy historycznej

2) Studiujący zyskają świadomość poziomu swojej wiedzy z historii motoryzacji XX w. i dostrzegą potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, jak też personalno-społecznym

Sposób weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia:

Indywidualne osiągnięcia studiujących monitorowane są przez prowadzącego na bieżąco, a finalnie weryfikowane poprzez kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany z kolokwium

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.