Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1HR Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia religii
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe informacje o rozwoju cywilizacyjnym świata i w tym wiedzę o zróżnicowaniu religijnym świata zarówno w przeszłości jak i współcześnie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Historia religii jest traktowana jako część dyscypliny naukowej: religioznawstwo. Jednocześnie powinna ujmować w pewne, naukowe ramy dzieje poszczególnych religii. Klasyczna historia religii dotyczy wszystkich znanych i opisanych religii światowych poza chrześcijaństwem, które wyodrębnia się jako oddzielny obszar. Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju historycznego religii poczynając od religii prymitywnych, poprzez religie politeistyczne, aż do wielkich religii monoteistycznych, czy wręcz religii będącymi - do pewnego przynajmniej stopnia - systemami etycznym. Na zajęciach zostaną też przedstawione formy kultowe i, o ile to możliwe doktryny religijne.

Pełny opis:

Studia humanistyczne, studia stacjonarne, I r., II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe.

30 h, ćwiczenia, konwersatorium.

Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny i problemowy, opowiadanie z prezentacją, metoda ćwiczeniowa, dyskusja okrągłego stołu i seminaryjna.

Liczba punktów ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2h

Studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 45 h

Udział w egzaminie: 1 h

Udział w konsultacjach: 2h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 h - 1 punkt ECTS;

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

75 - 3 punkty ECTS.

Literatura:

K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007;

R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W01: Student posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych;

K2_W02: Student ma pogłębioną wiedzę o metodach i problemach badań wybranych dziedzin historii takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, gender history, itp;

K2_W03: Student opanował na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

Umiejętności:

K2_U07: Student dobiera świadomie metody i narzędzia badawcze właściwe dla wybranej dziedziny historii, pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów;

K2_U09: Student potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł historycznych;

K2_U10: Student analizuje, interpretuje i prezentuje zebrane informacje w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie.

Kompetencje społeczne:

K2_K03: Student dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne;

K2_K05: Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych;

K2_K08: Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu. Test zawiera różne formy pytań zamkniętych. Warunkiem dopuszczenia do testu jest frekwencja - student nie może opuścić więcej niż dwóch jednostek zajęciowych. Absencja na więcej niż dwóch jednostkach zajęciowych, powoduje konieczność zaliczenia zajęć w formie odpowiedzi ustnej. Zakres tematyczny zaliczenia zajęć jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.