Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1MGR1 Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 1
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów przystępujących do zajęć seminaryjnych jest na poziomie gwarantującym przygotowanie i obronę pracy magisterskiej.


Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Zaawansowana, uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich w odniesieniu do epoki historycznej, w ramach której mieści się realizowany temat rozprawy magisterskiej.

Ramy merytoryczne zajęć:

W oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy w postaci rozprawy magisterskiej.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach......................................................30X1godz.= 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami...........30X1godz .= 30godz.

Realizacja zadań projektowych...................................30X1godz.= 30 godz.

Razem………………………………………………….......................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela.…60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym…..................................…30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie 3 pkt ECTS

Literatura:

1) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

2) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

3) E. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

4) H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

5) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

6) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

7) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Warszawa 2016.

8) Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć ze studiującymi, uwzględniający ich aktywność grupową oraz indywidualną (seminaryjną i poza seminaryjną) moderowaną przez prowadzącego.

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany za przygotowane części pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.