Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1ZWJA Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

K_W05 zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą,

K_W09 rozumie relacje i zależności między przeszłością a teraźniejszością oraz wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw,

K_U01 potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji,

K_U10 analizować i interpretować i prezentować zebrane materiały w przejrzystej, usystematyzowanej formie,

K_U13 wykorzystując zdobyte kompetencje i doświadczenia badawcze formułuje w sposób krytyczny i uzasadnia własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itd.,

K_U18 potrafi komunikować się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych,

K_U22 posiada umiejętności pisania prostych tekstów fachowych w przynajmniej jednym języku nowożytnym,

K_K02 potrafi uznać i szanować odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzić polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny,

K_K03 dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, potrafi wykazać się odpowiedzialnością i odwagą cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne, polityczne,

K_K04 potrafi docenić rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym,

K_K06 potrafi docenić i szanować, jak też jest gotów promować tradycje, dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

Metody i kryteria oceniania:

arunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze), aktywność w przygotowaniu niezbędnych materiałów, wykazanie się kompetencjami językowymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.