Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-3TRA Kod Erasmus / ISCED: 14.953 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Co najmniej dobra bierna znajomość języka angielskiego, znajomość podstawowej terminologii z zakresu kognitywistyki.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie oraz tłumaczeniu tekstów anglojęzycznych z zakresu kognitywistyki.

Podczas większości zajęć wyznaczony będzie tzw. główny tłumacz. Zadaniem głównego tłumacza jest przygotowanie wstępnego tłumaczenia fragmentu opracowywanego tekstu i przesłanie go do prowadzącego najpóźniej na dobę przed rozpoczęciem zajęć. W czasie zajęć studenci dokonują tłumaczenia tekstu i porównują swoje propozycje translatorskie z tłumaczeniem dokonanym przez głównego tłumacza. Po zajęciach - najpóźniej na dobę przed rozpoczęciem kolejnych zajęć - główny tłumacz przekazuje prowadzącemu ostateczną wersję tłumaczenia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obligatoryjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: filozofia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr VI

Liczba godzin: konwersatorium - 30h

Metody dydaktyczne: tłumaczenie tekstów podczas zajęć, samodzielne tłumaczenie fragmentów tekstów w domu.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: a) Uczestnictwo w zajęciach - 30h, b) Przygotowanie do zajęć - 30h. Łącznie: 30h.

Literatura:

Lista tłumaczonych tekstów zostanie ustalona na początku semestru w oparciu o informacje o zainteresowaniach naukowych uczestników oraz planowanej tematyce ich prac licencjackich.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

podstawowe pojęcia dyscyplin składowych kognitywistyki i komunikacji (KA6_WG1);

rolę języka i innych systemów semiotycznych jako narzędzi poznania i komunikacji (KA6_WG7).

Absolwent potrafi:

jasno komunikować posiadaną wiedzę, zajmować stanowisko w dyskusji oraz podawać argumenty poprawne pod względem merytorycznym i i logicznym (KA6_UK3);

posługiwać się terminologią i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki, w tym filozofii kognitywnej (KA6_UK5);

posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (KA6_UK9);

planować pracę indywidualną oraz przygotować prace pisemne w języku polskim oraz proste prace w języku angielskim z wybranej dyscypliny zaliczanej do kognitywistyki i komunikacji (KA6_UO1);

wyszukiwać, oceniać i selekcjonować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (KA6_UU1).

Absolwent jest gotów do:

przyjmowania postawy krytycznej w dyskusjach naukowych i światopoglądowych oraz uznawania znaczenia wiedzy i racjonalnej argumentacji (KA6_KK1);

podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych, w tym etycznych (KA6_KR1);

współdziałania w grupach oraz przyjmowania w nich różnych ról (KA6_KR2);

dobierania właściwych metod służących do realizacji zadań praktycznych, poznawczych i komunikacyjnych (KA6_KR3);

wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbałością o dorobek i tradycję zawodu (KA6_KR4).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Ocena wystawiona będzie na podstawie aktywnej obecności podczas zajęć (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wystąpienia w roli głównego tłumacza oraz tłumaczenia dłuższego fragmentu tekstu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Wójcik
Prowadzący grup: Arkadiusz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.