Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-1MIK Kod Erasmus / ISCED: 14.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Mikroekonomia 0500-MS1-1MIK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie i analiza głównych problemów i zależności ekonomicznych na poziomie pojedynczych uczestników procesu gospodarowania.

Cele szczegółowe:

Zapoznanie z zasadami działania mechanizmu rynkowego oraz kryteriami wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące.

Wykształcenie umiejętności poprawnej interpretacji zachowań poszczególnych uczestników procesu gospodarowania.

Wykształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy do samodzielnego analizowania problemów na poziomie pojedynczych uczestników procesu gospodarowania, wyrażania swoich opinii i odpowiedniego ich argumentowania.

Ramowy zakres tematyczny:

Wprowadzenie do ekonomii;

Podstawy teorii rynku;

Teoria zachowania gospodarstwa domowego;

Podstawy decyzji ekonomicznych producenta;

Teoria kosztów;

Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej;

Monopol pełny;

Konkurencja monopolistyczna;

Rynek czynników produkcji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy; Moduł MSM1_04 Ekonomiczny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: Przedmiot z obszaru nauk społecznych z dziedziny nauk ekonomicznych.

Rok studiów/semestr: I rok, studia I stopnia, I semestr.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć: 30h wykład.

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych dostarczonych studentom przed zajęciami, połączony z dyskusją ze studentami.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 30h; Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu: 25h; Przygotowanie do egzaminu: 19h; Udział w konsultacjach: 1h.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: udział w wykładach, udział w konsultacjach: 31h = 1,24 ECTS; Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu, przygotowanie do zaliczenia: 44 h = 1,76 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

• R. Milewski (red), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2012.

• B. Czarny, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

• M. Nasiłowski, System rynkowy: podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

• Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wyd. UwB, Białystok 2007.

• E. Skawińska, K. Sobiech, K. Nawrot, Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2010;

• Z. Dach, Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.

Efekty uczenia się:

K_W04 ma podstawową wiedzę na temat gospodarki światowej, w tym gospodarki Unii Europejskiej;

K_W10 zna podstawowe relacje zachodzące między jednostką a społeczeństwem;

K_W22 zna podstawowe mechanizmy regulujące zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

K_U05 potrafi prognozować podstawowe procesy ekonomiczne, kulturowe, polityczne na płaszczyźnie międzynarodowej;

K_U09 potrafi interpretować podstawowe dane odnoszące się do gospodarki krajowej i międzynarodowej;

K_K01 ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji;

K_K13 rozumie uwarunkowania procesu podejmowania decyzji gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci testu (pytania zamknięte i otwarte) – 100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.