Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-1SSP Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Historia stosunków międzynarodowych 0500-MS1-1HSM

Założenia (opisowo):

znajomość historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX w.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat stosunków polsko-białoruskich, polsko-litewskich i litewsko-białoruskich w XX i XXI w.

• wykształcenie umiejętności interpretacji źródeł do badań stosunków społeczno-politycznych n pograniczu

• wykształcenie umiejętności dokonywania oceny problemów mniejszości narodowych w Polsce, na Litwie i na Białorusi

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy, moduł MSM1_06

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: I rok, semestr letni

Wymagania wstępne: znajomość historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX w.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godz. wykład

30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład przy użyciu prezentacji multimedialnych

Konwersatorium: dyskusja podczas zajęć

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w konwersatoriach - 30 godz.

Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji na zajęciach - 40 godz.

Udział w konsultacjach - 1 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 12 godz.

Udział w egzaminie - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (udział w wykładach, udział w konwersatoriach, udział w konsultacjach, udział w kolokwium, udział w egzaminie) - 63 godz, punkty ECTS 63/25=2,52

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym (studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji na zajęciach, przygotowanie do kolokwium, przygotowanie do egzaminu) - 62 godz., punkty ECTS 62/25=2,48

Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Śleszyński, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, cz. 1, Białystok 2009.

- W. Śleszyński, Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku, cz. 2, Białystok-Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

- P. Łossowski, Litwa, Warszawa 2001.

- E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 2007.

- E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.-

- C. Żołędowski, Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

1_W potrafi scharakteryzować politykę narodowościową II RP, PRL III RP SM1A_W05

2_W rozumie wpływ zmiany przebiegu granicy państwa polskiego na stosunki polsko-litewskie oraz polsko-białoruskie SM1A_W08

3_W zna najważniejsze wydarzenia z historii stosunków polsko-litewskich, polsko-białoruskich oraz litewsko-białoruskich SM1A_W16

Umiejętności - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

1_U potrafi wskazać przyczyny i skutki wydarzeń w stosunkach polsko-litewsko-białoruskich SM1A_U04

2_U potrafi analizować źródła do badań stosunków społeczno-politycznych na pograniczu polsko-białorusko-litewskim SM1A_U20

Kompetencje społeczne - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

1_K rozumie problemy mniejszości polskiej na Białorusi i Litwie oraz mniejszości białoruskiej i litewskiej w Polsce

SM1A_K02

2_K rozumie znaczenie szacunku wobec różnic kulturowych w kształtowaniu polityki narodowościowej państwa SM1A_K10

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin ustny

Konwersatorium: aktywność na zajęciach, kolokwium pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.