Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2DHR Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Poznanie dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,.

Forma studiów: Stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny MSM1_12

Rok studiów /semestr: Drugi rok, semestr zimowy

Wymagania wstępne: Znajomość historii średniowiecznej i nowożytnej Polski i powszechnej XIV-XX w.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Wykład połączony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i konwersatorium.

Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie ustne: zaliczenie na ocenę,

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : 30 godzin konwersatorium

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30, o charakterze praktycznym: 25

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 1-4, Warszawa 1900-1904.

Historia Białegostoku, red. A. C. Dobroński, Białystok 2012.

Historia województwa podlaskiego, red. A. C. Dobroński, Białystok 2010.

Leszczyński A., Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII wieku do 1795 r. Studium osadnicze, prawne, ekonomiczne, Wrocław 1980.

Lustracja województwa podlaskiego 1570 i 1576, oprac. J. Topolski i J. Wiśniewski, Wrocław - Warszawa 1959.

Maroszek J., Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596-1996, Białystok 1996.

Maroszek J., Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta, Białystok 2000.

Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1996.

Teofilewicz D., Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

Urzędnicy podlascy XIV-XVII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994

Wiśniewski J., Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od k. XIV do poł. XVII w., „Acta Baltico-Slavica”, t. I, Białystok 1964, s. 115-135.

Efekty uczenia się:

Student rozumie podstawowe pojęcia i powiązania między dyscyplinami badającymi stosunki międzynarodowe

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (10%), zaliczenie na ocenę (80%), Ocenianie ciągłe podczas zajęć( 10%) , aktywność przy rozwiązywaniu problemów (10%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bagińska
Prowadzący grup: Elżbieta Bagińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.