Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia współczesna Polski i powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2HWP Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia współczesna Polski i powszechna
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Historia stosunków międzynarodowych 0500-MS1-1HSM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami i procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi w świecie i w Polsce po II wojnie światowej, stanowiącymi tło ówczesnych stosunków międzynarodowych (które studenci poznają w ramach innych przedmiotów). Szczególny nacisk położony jest na fakty i zjawiska, będące genezą problemów współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów II, semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godz. wykładu + 30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 60 godz., -przygotowanie do zajęć 90 godz., przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 30 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz., 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0 godz., 0 pkt

Literatura:

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2005.

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

Najnowsza historia świata 1945-1995, T.1-3, pod red. A. Patka i in., Kraków 2007.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2007.

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, T. 1-3, Warszawa 2003.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

1) rozumie powiązania między sytuacją polityczną, gospodarczą i społeczną w świecie po 1945 r.

2) ma wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń międzynarodowych po II wojnie światowej;

3) ma wiedzę na temat zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w Polsce oraz jej stosunków z sąsiadami;

4) rozumie skutki polityki zagranicznej mocarstw po II wojnie światowej;

Umiejętności. Student:

1) potrafi wiązać ze sobą najważniejsze procesy i wydarzenia polityczne po 1945 r. wskazując przyczyny i skutki;

2) potrafi wyszukiwać w różnych źródłach informacje dotyczące najważniejszych zagadnień z historii współczesnej, a także je analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować na zajęciach;

3) zabiera głos w dyskusji dotyczącej interpretacji wydarzeń historii współczesnej, prezentuje swoje opinie;

Kompetencje społeczne. Student:

1) dzięki znajomości losów narodów w XX w. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy

Metody i kryteria oceniania:

formy zaliczenia – ocena udziału w dyskusji, kolokwium pisemne, egzamin pisemny testowy

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.