Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody zapobiegania konfliktom w dziejach świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2MZK Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody zapobiegania konfliktom w dziejach świata
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod zapobiegania wojnom w dziejach świata. Prezentacja idei pokoju i prób ich praktycznej realizacji, a także rozwój i zmiana idei wojennych na przestrzeni dziejów. Celem jest też próba odpowiedzi na pytanie czy metody zapobiegania wojnom były/mogły być skuteczne, czy były utopijnymi ideami. Założeniem jest przedstawienie stosunku do problemów wojny i pokoju w szerokim aspekcie cywilizacyjnym uwzględniającym różne idee religijne i filozoficzne. Ponadto studenci powinni umieć dokonać oceny skuteczności tych metod oraz wskazać przykłady zastosowania tych metod w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny;

Forma studiów: stacjonarne;

Przedmiot obowiązkowy na specjalizacji bezpieczeństwo międzynarodowe 0500-MS1-2MZK;

Dziedzina i dyscyplina nauki stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe;

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III;

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: Student powinien posiadać ogólną wiedzę dotycząca aktualnej sytuacji międzynarodowej, zależności na arenie międzynarodowej dotyczących problemów zarządzania bezpieczeństwem. Ponadto student, powinien posiadać umiejętność prezentowania własnych opinii, korzystania z różnych źródeł informacji, analizowania tekstów, wyciągania wniosków, prezentowania własnego stanowiska i obrony tego stanowiska.

Liczba godzin: 30 h - konwersatorium, rozmowa, dyskusja, debata, metaplan, praca w grupach.

Punkty ECTS: 2;

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w zajęciach 15 x 2 = 30 h

Przygotowanie do zajęć = 15 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 1 h

Przygotowanie do egzaminu - 15 h

obecność na nim - 1 h

Razem: 62 h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony liczbą godzin i punktów ECTS: 32; 1;

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym wyrażony liczbą godzin i punktów ECTS: 30; 1;

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. Żukrowskiej, M. Grącik, Warszawa 2006.

Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, pod red. A. Ciupińskiego, K. Malaka, Warszawa 2004.

Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, pod red. J. Gryza, Toruń 2008.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. R. Zięby, Warszawa 2008.

D. Balcerzyk, Konflikt zbrojny a konflikt społeczny – formy jego przeciwdziałania, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 1/2012.

B. Barnaszewski, Współczesny konflikt zbrojny – państwo ubezwłasnowolnione, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 3/2008.

G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007;

J. Dobrowolska-Polak, Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych,Poznań 2011;

J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 2001;

Zaawansowane zapobieganie konfliktom, red. W. Kostecki, Warszawa 2011;

- Z. Polcikiewicz, Właściwości wojen oraz ich przyszłe implikacje społeczne, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 1/2012.

- W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe w zakresie zapobiegania współczesnym konfliktom zbrojnym;

dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i regulowania stosunków międzynarodowych w celu zapobiegania konfliktom zbrojnym;

zna geograficzne uwarunkowania międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych wpływające na konflikty międzynarodowe i zapobieganie im;

zna podstawowe relacje zachodzące między jednostką a społeczeństwem wpływające na współczesne konflikty asymetryczne i metody ich zapobiegania;

zna narzędzia realizacji polityki zagranicznej wpływające na zapobieganie współczesnym konfliktom;

Umiejętności

- potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze związane z bezpieczeństwem międzynarodowym;

- potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych mających znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa międzynarodowego;

- potrafi posługiwać się normami i przepisami prawa w celu oceny konkretnych działań na płaszczyźnie międzynarodowej dotyczących bezpieczeństwa.

Kompetencje społeczne:

- ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji w zakresie problemów bezpieczeństwa międzynarodowego;

- wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii ekonomicznych, politycznych, kulturowych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego ;

- ma potrzebę samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy w zakresie problemów bezpieczeństwa międzynarodowego

potrafi poprawnie formułować oceny, komentarze bieżących wydarzeń z zakresu polityki, ekonomii, kultury na płaszczyźnie międzynarodowej

- potrafi ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych problemów międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Goryń
Prowadzący grup: Kamil Goryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.