Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2PBP Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wymagane są podstawowe wiadomości na temat funkcjonowania współczesnego państwa, obronności oraz działania w sytuacjach kryzysowych. Umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz korzystania z internetu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym głównych założeń polityki bezpieczeństwa, systemu ochrony i obrony narodowej oraz systemu wojskowego państwa. Dodatkowo zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problemami budowy współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz pokazanie obszarów potencjalnych zagrożeń.

W ramach zajęć studenci zapoznają się z szerokim spektrum zagrożeń pozamilitarnych, które wpływają na postrzeganie bezpieczeństwa przez społeczeństwo, społeczności lokalne oraz poszczególne osoby.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa militarnego, politycznego i ekologicznego, bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, systemu ochrony obywateli, bezpieczeństwa w ramach polityki społecznej, ekonomicznej i energetycznej. Studenci zapoznają się z problemami budowy współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Poznają pozamilitarne obszary zagrożeń bezpieczeństwa oraz ich wzajemne korelacje. Uczą się analizy i wskazywania obszarów potencjalnych zagrożeń, rozpoznawania czynników warunkujących powstawanie zagrożeń oraz roli otoczenia międzynarodowego w postrzeganiu zagrożeń i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Poznają podstawowe aspekty zarządzania bezpieczeństwem narodowym.

Uzyskają wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa państwa. Będą potrafili wskazać najważniejsze uwarunkowania bezpieczeństwa oraz interesy i cele bezpieczeństwa narodowego, analizować dostępne źródła i wskazywać potencjalny obszary napięć.

Literatura:

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. Krzysztof Liedl, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Difin, Warszawa 2011

Weronika Jakubczak, Adrian Konopka, Strategie bezpieczeństwa w globalizującym się świecie, Gdańsk 2012

Jacek Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2011

T. Aleksandrowicz, Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Difin, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Zna organizacje i instytucje będące uczestnikami relacji międzynarodowych.

2) Zna podstawowe czynniki regulujące politykę wewnętrzna i międzynarodową oraz ich wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa.

3) Potrafi wskazać obszary zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz ich korelacje z sytuacją międzynarodową.

Umiejętności:

1) Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa do rozumienia problemów w obszarze obrony narodowej oraz systemu wojskowego państwa.

2) Umie analizować współczesne systemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz rozpoznawać zagrożenia o charakterze pozamilitarnym (społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe).

3) Potrafi wskazać zagrożenia bezpieczeństwa oraz potencjalne sposoby ich neutralizacji.

Kompetencje społeczne:

1) Potrafi śledzić i analizować doniesienia prasowe, analizy i opracowania naukowe pod kątem zagadnień bezpieczeństwa państwa.

2) Rozumie uwarunkowania polityczne i społeczne na poziomie państw i wynikające z tego aspekty bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin ustny w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć umieszczone pod koniec semestru na wskazanej stronie internetowej. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% całości oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% całości oceny końcowej

W przypadku zajęć online warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w co najmniej 75% zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny w postaci pracy zadanej przez prowadzącego na wybrany temat lub test na platformie Blackboard. Forma zaliczenia będzie ustalana każdorazowo ze studentami.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% całości oceny końcowej

• praca pisemna/test – 40% całości oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.