Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka rosyjskiego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-3JRO3 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka rosyjskiego 3
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego oraz zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi Rosji. Uczestnik zajęć rozwija umiejętność mówienia, słuchania ze zrozumieniem oraz czytania w j. rosyjskim. Rozumie podstawową informacje na wyznaczone tematy zgodnie z normą literacką; rozumie treści wypowiedzi potocznych i profesjonalnych; potrafi kontaktować się z osobami w sytuacjach dnia codziennego; bez przygotowania może uczestniczyć w dialogach na znane tematy.

Student powinien posiadać kompetencje z zakresu: mówienia, czytania, pisania i rozumienia.

Nauka języka rosyjskiego na poziomie A1/A2 (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

a) Fonetyka - intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek i spółgłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, ćwiczenia z zakresu akcentuacji.

b) Gramatyka - wprowadzenie terminów gramatycznych; odmiana głównych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek, koniugacje czasownika; użycie wybranych przyimków i przysłówków; użycie przymiotników i rzeczowników po liczebnikach głównych.

c) Ortografia - stosowanie wybranych zasad ortograficznych (samogłoski w rdzeniu wyrazy, pisownia znaku miękkiego i twardego, przedrostki)

d) Leksyka – wprowadzenie i utrwalenie nowo poznanego słownictwa

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł MSM1_14 Językowy, przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: Stosunki Międzynarodowe, III rok, semestr 5

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu w poprzednim roku

Kompetencje językowe w zakresie: mówienia, rozumienia, czytania i pisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczenia: 20 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Wiatr-Kmieciak, Wot i my, cz. 1 i 2, Warszawa 2008.

2. Жили-были, 28 уроков для начинающих, Варшава 2009.

3. Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

i uzupełniająca:

1. H. Dąbrowska, M. Zybert, Новые встречи. Język rosyjski, cz. 1. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących, Warszawa 2012.

2. A. Pado, Start.ru 1, Język rosyjski dla początkujących, WSiP, Warszawa 2006.

3. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów filologów I roku studiów, Białystok 2006.

4. N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Wydawnictwo REA 2005.

5. M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... część 1, WAGROS Poznań 2010.

6. J.Dobrowolski, 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

7. S.Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego. Uczestnik zajęć rozwija umiejętność mówienia, pisania, słuchania ze zrozumieniem oraz czytania w j. rosyjskim. Student, który uzyskał zaliczenie przedmiotu -

1.Potrafi przygotować prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie) z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych i gramatycznych oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (K_U08, K_U11, K_U14).

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych, akcentuacyjnych, intonacyjnych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki (K_U08, K_U12, K_U14).

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim, co umożliwia mu poznawanie zasad ortograficznych i gramatycznych, oraz korzystanie ze źródeł specjalistycznych, np. słowniki (K_W02, K_U04).

4. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (K_K02, K_K03, K_K10).

5. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (K_W13).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym i letnim na podstawie: obecności, aktywnego uczestniczenia w zajęciach, ocen uzyskanych przez studenta podczas zajęć..

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kosior, Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Danuta Kosior, Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Skrócony opis:

Lektorat języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

a) Fonetyka - intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek i spółgłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, ćwiczenia z zakresu akcentuacji.

b) Gramatyka - wprowadzenie terminów gramatycznych; odmiana głównych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek, koniugacje czasownika; użycie wybranych przyimków i przysłówków; użycie przymiotników i rzeczowników po liczebnikach głównych.

c) Ortografia - stosowanie wybranych zasad ortograficznych (samogłoski w rdzeniu wyrazy, pisownia znaku miękkiego i twardego, przedrostki)

d) Leksyka – wprowadzenie i utrwalenie nowo poznanego słownictwa

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł MSM1_14 Językowy, przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: Stosunki Międzynarodowe, III rok, semestr 5, 6

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu w poprzednim roku (semestr 3 i 4)

Kompetencje językowe w zakresie: mówienia, rozumienia, czytania i pisania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. rocznie (30 godz. semestr zimowy + 30 godz. semestr letni); ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 4 pkt. (2 pkt. semestr zimowy + 2 pkt. semestr letni)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w ćwiczeniach – 30*2h=60h = 2 pkt ECTS

Przygotowanie do zajęć – 30*1h=30h =1 pkt ECTS

Udział w konsultacjach 15*1h=15h = 0,5 pkt. ECTS

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego obecność na nim – 13h+2h=15h =0,5 pkt ECTS

Razem – 120h (odpowiada 4 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Wiatr-Kmieciak, Wot i my, cz. 1 i 2, Warszawa 2008.

i uzupełniająca:

1. H. Dąbrowska, M. Zybert, Новые встречи. Język rosyjski, cz. 1. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących, Warszawa 2012.

2. A. Pado, Start.ru 1, Język rosyjski dla początkujących, WSiP, Warszawa 2006.

3. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów filologów I roku studiów, Białystok 2006.

4. N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Wydawnictwo REA 2005.

5. M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... część 1, WAGROS Poznań 2010.

6. J.Dobrowolski, 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

7. S.Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, Wrocław 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.