Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i etyka mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-3PEM Kod Erasmus / ISCED: 15.053 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo i etyka mediów
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Strona przedmiotu: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/strona-glowna/obowiazujace-prawo/prawo-medialne/przepisy-krajowe.php
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawnych i etycznych ram wykonywania zawodu dziennikarza. Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa prasowego rozumianego w szerokim tego słowa znaczeniu. Określenie praw i obowiązków dziennikarzy. Ich odpowiedzialności prawnej oraz organizacji odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Pełny opis:

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu prawa prasowego. Związki prawa prasowego z innymi dziedzinami prawa. Typologia środków masowego komunikowania. Podział systemów prasowych. Klasyfikacja mediów. Dostęp do informacji. Rzecznicy prasowi rządu. Biuletyn Informacji Publicznej. Ochrona informacji niejawnych. Udostępnianie informacji niejawnych. Zakaz publikacji udostępnionych informacji. Polska Agencja Prasowa. Ustawa prawo prasowe. Główne założenia. Rys historyczny. Wyjaśnienie pojęć zastosowanych na gruncie ustawy prawo prasowe. Wolność wypowiedzi. Ograniczenia w sprawozdawczości prasowej. Kontrola i krytyka społeczna. Prawo do krytyki. Ochrona prawna krytyki, satyry i karykatury. Odpowiedzialność karna za utrudnianie krytyki. Prawa i obowiązki dziennikarzy. Organizacja działalności prasowej. Tajemnica dziennikarska. Autosprostowanie. Sprostowania i odpowiedzi. Podmioty uprawnione do żądania sprostowania lub odpowiedzi. Komunikaty i ogłoszenia. Odpowiedzialność prawna dziennikarzy i prasy. Przestępstwa prasowe właściwe i niewłaściwe. Odpowiedzialność cywilna autora, redaktora, wydawcy. Wyłączenie odpowiedzialności redaktora. Postępowanie w sprawach prasowych. Reguły postępowania w sprawach wynikających z prawa prasowego. Właściwość sądów powszechnych i dziennikarskich. Przeniesienie zasad Odpowiedzialności prawnej i postępowania w sprawach prasowych na inne niż prasa środki przekazu. Radiofonia i telewizja. Zadania. Zakres zastosowania ustawy o radiofonii i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zadania Rady. Struktura organizacyjna. Zadania przewodniczącego Rady. Programy radiowe i telewizyjne. Audycje, reklamy, przekazy. Abonament. Transmisje. Publiczna radiofonia i telewizja. Koncesje na rozpowszechnianie programów. Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych. Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Reklama. Lokowanie produktów. Zagadnienie etyki. Międzynarodowe zasady etyki dziennikarskiej. Kodeksy etyki w kraju. Udział mediów w przebiegu kampanii wyborczych.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, LexisNexis, Warszawa 2013 i następne.

I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Lektury dodatkowe

E. Ferenc-Szydełko, Komentarz do ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Komentarz, Oficyna, 2008.

J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, LEX, 2008.

E. Czarny-Drożdżejko, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, 2014, Lex - wybrane fragmenty.

Wybrane akty prawne

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Dz. U.84.5.24.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Dz.U.04.253.2531.

Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej. Dz.U.97.107.687.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 01.112.1198.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej z dnia 8 stycznia 2002 r. Dz. U.02. 4.36.

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U.99.11.95.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji, Dz.U.2011.154.915 z późn. zm.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, Dz.U.2014.1204.

Efekty uczenia się:

1) Ma podstawową wiedzę na temat prawa i etyki mediów, rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, warunkujące treści i sposób przekazów medialnych, zna podstawowe prądy ideologie i doktrynalne warunkujące normy zawarte w kodeksach etyki zawodowej dziennikarzy oraz obowiązki dziennikarzy, zna podstawowe relacje zachodzące między nadawcą a odbiorcą przekazów medialnych

2) Ma podstawową wiedzę o możliwościach i sposobach oraz zakresie stosowania prawa autorskiego w pracy dziennikarza.

3) potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu zgodnego z zasadami prawa mediów oraz etyki zawodu sposobu przedstawiania wydarzeń politycznych

4) Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, głównie aktów prawnych z dziedziny prawa mediów

5) uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

6) rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej, wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu prawa mediów i zagadnień etycznych

7) Wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat dokonywanych przez dziennikarzy komentarzy bieżących wydarzeń z zakresu polityki, ekonomii, kultury, życia społecznego w kontekście obowiązującego prawa mediów

8) wskazuje zdolność do przekazywania treści zgodnie z etycznymi ramami wykonywanego zawodu dziennikarza w duchu tolerancji, pluralizmu, z uwzględnieniem wymiaru wielokulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie następuje w formie pisemnej. W trakcie zajęć student za swój aktywny udział w zajęciach może uzyskać jeden „+” (obserwacja). Każdy plus jest uznawany za jeden punkt i wliczany do punktacji końcowej. Łączna suma punktów uzyskanych z testu oraz w trakcie zajęć daje wynik, który jest podstawą do naliczenia oceny końcowej. W sytuacji nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów, umożliwiającej uzyskanie zaliczenia, następuje odpowiedź ustna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Goworko-Składanek
Prowadzący grup: Beata Goworko-Składanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Prawo prasowe, Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.