Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-1JOR Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem pojęć z dziedziny stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem pojęć z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz wykształcenie motywacji do samodzielnej pracy (np. wyszukiwania informacji w języku obcym na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej).

Pełny opis:

Język rosyjski

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych

Kierunek: Stosunki Międzynarodowe

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-1JOR

Moduł 13. Językowy

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina: językoznawstwo

I rok/ I semestr studiów

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych języka obcego na poziomie B2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

4 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 30 godz.; przygotowanie do egzaminu: 38 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.; udział w egzaminie: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 68 h = 2,7 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

K_U13: Potrafi sporządzić rozbudowaną wypowiedź na piśmie dotyczącą problematyki międzynarodowej w języku obcym.

K_U15: Potrafi sformułować i wygłosić publicznie rozbudowaną wypowiedź na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej w języku obcym.

K_U17: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania

w języku obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów.

K_K01: Ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji, poszerzania wiedzy teoretycznej; inspirowania i uczestniczenia w dyskusjach.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testu pisemnego, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny po I semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.