Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-1KWM Kod Erasmus / ISCED: 14.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczna i współczesna myśl polityczna
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: wyniesione ze szkoły średniej i ewentualnie także ze studiów I stopnia: podstawy wiedzy na temat polityki jako zjawiska społecznego; podstawy wiedzy na temat historii politycznej świata po 1789 roku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką klasycznej i współczesnej myśli politycznej (od Platona i Arystotelesa po wybrane zagadnienia z przełomu XX i XXI wieku), ze szczególnym uwzględnieniem: podłoża światopoglądowego i filozoficznego poszczególnych nurtów; ich koncepcji człowieka i społeczeństwa; wizji ustrojowych i gospodarczych; teorii narodu i kultury.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - obowiązkowy, Moduł MSM2_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej i ewentualnie także ze studiów I stopnia: podstawy wiedzy na temat polityki jako zjawiska społecznego; podstawy wiedzy na temat historii politycznej świata po 1789 roku.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (wykład)

Metody dydaktyczne: wykład (z możliwością zadawania pytań przez studentów), konsultacje

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 30 h, przygotowanie do egzaminu: 95 h, udział w konsultacjach: 1 h udział w egzaminie: 1 h. Razem: 127 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 32, pkt. ECTS: 1.28), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 95, pkt. ECTS: 3.80).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000 (lub inne wyd.).

2) Szahaj A., M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2006 (lub inne wyd.).

Literatura uzupełniająca:

1) Antoszewski A., R. Herbut, Socjaldemokracja w Europie Zachodniej. Studium porównawcze, Wrocław 1995.

2) Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004.

3) Dziżyński J., Proudhon, Warszawa 1975.

4) Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2007 (lub inne wyd.).

5) Finley M., Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.

6) Gawkowska A., Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004.

7) Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Warszawa 1994.

8) Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007

9) Historia doktryn politycznych XIX i XX w. (zbiór tekstów), red. M. Sobolewski, Kraków 1974.

10) Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz et al. (kilka wydań).

11) Idee i ideologie we współczesnym świecie. Wielkie tematy, red. K. Dziubka et al., Warszawa 2008.

12) Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład (różne wydania).

13) Kornatowski W., Zarys dziejów myśli politycznej starożytności, Warszawa 1968.

14) Król M., Filozofia polityczna, Kraków 2008.

15) Król M., Historia myśli politycznej: od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

16) Kulesza W. T., Ideologie naszych czasów (kilka wydań).

17) Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Kraków-Warszawa 1998.

18) Laquer W., Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998.

19) Michalak B. Czy grozi nam depolityzacja polityki? Przyczynek do rozważań na temat wizji postpolitycznej, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011.

20) Olszewski H., Słownik twórców idei, Poznań 2001.

21) Paxton R., Anatomia faszyzmu, Poznań 2005.

22) Pipes R., Komunizm, Warszawa 2008.

23) Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

24) Scruton R., Co znaczy konserwatyzm, 2002.

25) Sikora A., Od Heraklita do Husserla, Warszawa 2005 (lub inne wyd.).

26) Skarzyński R., Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998.

27) Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, Kraków 2004.

28) Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, wybór i opr. T. Kowalik, Warszawa 2001.

29) Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych (wiele wydań).

30) Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2003.

31) Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994.

32) Szlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998.

33) Waldenberg, Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Kraków 1985.

34) Wielomski A., Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu, Kraków 2003.

35) Wielomski A., Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007.

36) Wielomski A., Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany i istota filozofii politycznej, Warszawa 2007.

37) Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię, red. B. Szlachta, Kraków 1994

38) Zackiewicz G., Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, Kraków 2013.

39) Zmierczak M., Spory o istotę faszyzmu, Poznań 1988.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student ma pogłębioną wiedzę i rozumienie mechanizmów kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych warunkujących stosunki międzynarodowe (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM2A_W05)

2) Student posiada wiedzę dotyczącą rozwoju myśli politycznej oraz jej współczesnych nurtów (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM2A_W14)

Umiejętności:

1) Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat aktualnych problemów międzynarodowych

(odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM2A_U02)

Kompetencje społeczne:

1) Student dostrzega i potrafi zaproponować rozwiązania problemów związanych ze współpracą międzynarodową na szczeblu przedsiębiorstw i instytucji (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM2A_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Do uzyskania oceny pozytywnej wymagany będzie wynik na poziomie minimum 50 % możliwych do zdobycia punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.