Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-1PBM Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej na świecie

- znajomość historii stosunków międzynarodowych w zakresie podstawowym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami bezpieczeństwa międzynarodowego. Przedstawienie istoty, głównych tendencji, filarów, instytucji, wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa światowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MODUŁ 2 MSM2_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne

Rok studiów/semestr:I rok, semestr I

Wymagania wstępne: znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej na świecie oraz znajomość historii stosunków międzynarodowych w zakresie podstawowym;

Liczba godzin i forma zajęć dydaktycznych: 30 godz., wykład

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 30 godz.

studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie zajęć - 30 godz.

przygotowanie do egzaminu - 37 godz.

udział w konsultacjach - 1 godz.

udział w egzaminie - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 33, pkt. ECTS: 1,32), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 67, pkt. ECTS: 2,68).

Tematy wykładów:

- Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego

- Ujęcia bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych

- Główne tendencje ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego po zimnej wojnie

- Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego (zagrożenia militarne, nacjonalizmy i konflikty etniczne, terroryzm, transnarodowa przestępczość zorganizowana, zagrożenia ekologiczne)

- Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo

- Suwerenność w warunkach globalizacji

- Bezpieczeństwo cybernetyczne

- podstawowe problemy globalne (ludność, żywność zasoby surowcowe)

- Struktury instytucjonalne w bezpieczeństwie

- implikacje wydarzeń 9/11 dla kształtowania systemu bezpieczeństwa międzynarodowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007.

Zdzisław Jagiełło, Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI wieku, Wałbrzych 2008.

Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014.

Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018.

Katarzyna Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Robert Kłosowicz, Andrzej Mania (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012.

Roman Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

Roman Kuźniar, Zdzisław Lachowski Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia, koncepcje, instytucje, Warszawa 2003.

Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student ma rozszerzoną wiedzę na temat struktur instytucjonalnych w bezpieczeństwie (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K2A_W03)

2) Student ma pogłębioną wiedzę i rozumie mechanizmy bezpieczeństwa międzynarodowego (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_W05)

3) Student ma zaawansowaną wiedzę na temat współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_W06)

4) Student zna i interpretuje rozszerzony zakres norm i przepisów prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów działających w systemie międzynarodowym (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_W11)

Umiejętności:

1) Student potrafi samodzielnie wyjaśniać i interpretować wydarzenia oraz procesy polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze, mające wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_U01)

2) Student potrafi przewidywać skutki złożonych procesów ekonomicznych, kulturowych, politycznych dla bezpieczeństwa międzynarodowego (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_U04)

3)Student potrafi krytycznie ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_U07)

Kompetencje społeczne:

1) Student dostrzega i potrafi zaproponować rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym na szczeblu instytucji (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – test 20 pytań (pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru)

Do otrzymania oceny pozytywnej konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.