Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-1TSM Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria stosunków międzynarodowych
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Historia stosunków międzynarodowych 0500-MS1-1HSM
Międzynarodowe stosunki polityczne 0500-MS1-2MSP

Założenia (opisowo):

- znajomość historii powszechnej

- znajomość wydarzeń z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych po 1945 r.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• przekazanie wiedzy na temat najważniejszych teorii stosunków międzynarodowych

• wykształcenie umiejętności wyjaśniania i prognozowania możliwych zdarzeń w polityce światowej na gruncie poszczególnych podejść teoretycznych

• wykształcenie świadomości potrzeby pogłębiania wiedzy na temat teorii stosunków międzynarodowych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 2 MSM1_02

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów/semestr: I rok, semestr zimowy

Wymagania wstępne: znajomość historii stosunków międzynarodowych

Liczba godzin i forma zajęć dydaktycznych: 30 godz., konwersatorium

Metody dydaktyczne: Dyskusja, elementy wykładu

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w konwersatoriach - 30 godz.

studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie zajęć - 95 godz.

przygotowanie do kolokwium - 22 godz.

udział w konsultacjach - 1 godz.

udział w kolokwium - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela (udział w konwersatoriach, udział w konsultacjach, udział w kolokwium) - 33 godz.; punkty ECTS 33/25=1,32

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym: 117 godz.; punkty ECTS 117/25=4,68

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

1_W

zna teorie traktujące naukę o stosunkach międzynarodowych jako dziedzinę powiązaną z innymi obszarami wiedzy SM2A_W02

2_W

zna opisywane przez poszczególne teorie stosunków międzynarodowych mechanizmy regulujące stosunki międzynarodowe SM2A_W07

3_W

zna tradycyjne podejścia do stosunków międzynarodowych SM2A_W15

Umiejętności - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

1_U

potrafi wyjaśnić wydarzenia w polityce światowej przy użyciu teorii stosunków międzynarodowych SM2A_U01

2_U

potrafi analizować stosunki międzynarodowe stosując odpowiednie teorie stosunków międzynarodowych SM2A_U03

3_U

potrafi prognozować rozwój polityki światowej przy użyciu teorii stosunków międzynarodowych SM2A_U04

Kompetencje społeczne - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

1_K

ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy na temat stale rozwijającej się teoretycznej refleksji nad stosunkami międzynarodowymi SM2A_K07

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.