Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geopolityka regionalna RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2GRRP Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geopolityka regionalna RP
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (lista przedmiotów):

Historia świata i Polski po II wojnie światowej 0500-MS1-2HSP
Historia współczesna Polski i powszechna 0500-MS1-2HWP
Klasyczna i współczesna myśl polityczna 0500-MS2-1KWM
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego 0500-MS2-1PBM
Polska polityka zagraniczna 0500-MS1-2PPZ
Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim 0500-MS1-1SSP
Teoria stosunków międzynarodowych 0500-MS2-1TSM
Wstęp do nauki o państwie 0500-MS1-1WNP

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z geografii politycznej [międzynarodowe stosunki polityczne] oraz wiedza z bezpieczeństwa [polska polityka zagraniczna].

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

C01 Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu geografii politycznej RP [polskich koncepcji geopolitycznych];

C02 Uświadomienie roli i znaczenia geopolityki polskiej dla współczesnych stosunków międzynarodowych [politycznych];

C03 Analiza najważniejszych problemów/wyzwań stojących przed Rzeczpospolitą Polską;

C04 Wykształcenie nawyku regularnego analizowania polskiej polityki zagranicznej na tle innych podmiotów areny międzynarodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmioty specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, politologia

Rok studiów/semestr: II rok studiów II stopnia, semestr zimowy

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu geografii politycznej [geopolityki/międzynarodowych stosunków politycznych] oraz bezpieczeństwa narodowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godz. wykład

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z polityką zagraniczną RP - w tym przede wszystkim poszerzyć jego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa polskiego.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Studiowanie literatury oraz przygotowanie do dyskusji podczas zajęć - 10 godz.

Przygotowanie do zdania egzaminu - 15 godz.

Udział w konsultacjach - 2 godz.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Balcerowicz B., Czynniki geograficzne w strategii wojennej RP. Skrypt, Warszawa 1991.

Balcerowicz B., Marczak J., Pawłowski J., Koncepcja strategicznej obrony Polski lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 1991.

Bartosiak J., Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Warszawa 2016.

Bączkowski W., O wschodnich problemach Polski. Wybór pism, oprac. Paweł Kowal, Kraków 2000.

Dmowski R., Niemcy, Rosja i kwesta polska, Wrocław 2000.

Eberhardt P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.

Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Jean C., Geopolityka, Wrocław 2003.

Jędrzejczyk D., Myśl geograficzna Wacława Nałkowskiego, Warszawa 1999.

Jędrzejczyk D., Wilk W., Eugeniusz Romer jako geograf społeczno polityczny, Warszawa 1999.

Lach Z., Skrzyp J., Geostrategiczne położenie Polski przed i po transformacji ustrojowej, Warszawa 2008.

Moczulski L., Geopolityka – potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.

Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013.

Piotrzkowicz P.I., Geopolityka. Polska w grze mocarstw, Warszawa 2019.

Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne, red. J. Kloczkowski, Kraków 2011.

Polska w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, Warszawa 2007.

Skrzyp J., Geostrategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1999.

Sykulski L., Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

Bartosiak J., Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016.

Flint C., Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008.

Lach Z., Łaszczuk A., Skrzyp J., Wojskowo-geograficzna charakterystyka Niemiec (Republika Federalna Niemiec), Warszawa 2000.

Lach Z., Skrzyp J., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa państw regionu środkowoeuropejskiego, Warszawa 2001.

Pilikowski J., Podróż w świat historii Polski, Kraków 2010.

Samsonowicz H. i inni, Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2009.

Skrzyp J., Geostrategiczne położenie Polski, Warszawa 1998.

Stefanowicz J., Rzeczpospolitej pole bezpieczeństwa, Warszawa 1993.

Studnicki W., Pisma wybrane, Toruń 2009.

Sułek M., Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kielce 2001.

Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010.

Szczepański T., Międzymorze. Polityka Środkowoeuropejska KPN, Warszawa 1993.

Sykulski L., Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009.

Sykulski L., Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009, Chorzów 2015.

Świat wokół Rzeczypospolitej: problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembecka, Lublin 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

W_1 poszerza wiadomości na temat geopolityki polskiej [ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa];

W_2 rozumie wzajemne korelacje polskiej polityki zagranicznej z polityką światową;

W_3 identyfikuje i wyjaśnia zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski;

W_4 kształtuje wiedzę na temat znaczenia polskiej polityki zagranicznej na arenie międzynarodowej.

Umiejętności - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

U_1 potrafi interpretować wydarzenia mające miejsce na obszarze państwa polskiego;

U_2 omawia zagrożenia dla państwa polskiego i je interpretuje;

U_3 umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce (poprzez udział w dyskusji);

U_4 posiada umiejętność rozumienia i analizowania geopolityki polskiej w stosunku co do innych podmiotów areny międzynarodowej.

Kompetencje społeczne - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student:

K_1 potrafi wyrażać oceny dotyczące problemów politycznych państwa polskiego i ich wzajemnej korelacji w zglobalizowanym świecie;

K_2 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce [współpraca w grupie, otwartość na inne opinie];

K_3 dostrzega potrzebę regularnego analizowania bieżących wydarzeń politycznych na obszarze RP oraz poza jej granicami;

K_4 w oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę potrafi dostrzec zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: warunkiem zdania egzaminu jest prezentacja wybranego zagadnienia dotyczącego polityki zagranicznej RP [polskie koncepcje geopolityczne], aktywność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Miłoszewska
Prowadzący grup: Dorota Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.