Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka działań kontrterrorystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2MDK Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka działań kontrterrorystycznych
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat Policji, sił specjalnych, geografii politycznej świata oraz współczesnych zagrożeń. Powinien też aktywnie korzystać z Internetu, sieci społecznościowych oraz portali w celu analizy stawianych mu zadań.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z działaniem sił kontrterrorystycznych w Polsce i na świecie, sposobami prowadzenia operacji kontrterrorystycznych na wybranych przykładach oraz zasadami postępowania w przypadku powstania zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć student posiadać będzie wiedzę na temat policyjnych sił kontrterrorystycznych w Polsce i na świecie, ich struktur oraz sposobów działania. Będzie posiadał wiedzę na temat prawnych aspektów użycia pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Wejdzie w posiadanie kompetencji potrzebnych do przetrwania w sytuacjach kryzysowych takich jak wtargnięcie uzbrojonego napastnika do budynku, znalezienie się w sytuacji zakładniczej czy też przetrwania w miejscu operowania pododdziałów AT Policji. Będzie posiadał wiedzę praktyczną na temat sposobów działania sił specjalnych w trakcie operacji antyterrorystycznych.

W trakcie zajęć pokazane zostaną rożne zagrożenia o charakterze terrorystycznym - aktywny morderca, zamachowiec samobójca, atak przy użyciu ładunku wybuchowego, noża, broni palnej, sytuacja zakładnicza, porwanie. Omówione zostaną sposoby reagowania, zasady postępowania, sposoby prowadzenia operacji kontrterrorystycznych przez poddziały Policji oraz zagrożenia dla osób postronnych jakie takie działania niosą. Pokazane i omówione zostaną praktyczne sposoby postępowania w przypadku znalezienia się w obszarze działania jednostek specjalnych, zasady zachowania się, możliwe scenariusze działań jednostek AT. Przedstawione zostaną różnorodne materiały szkoleniowe mając wyposażyć studentów w wiedzę niezbędna do poprawnego reagowania w momencie znalezienia się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Literatura:

K. Jałoszyński, M. Stępiński, M. Olechnowcz, Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce. Organizacja. Zadania. Uzbrojenie i wyposażenie, Bellona, Warszawa 2019

K. Jałoszyński, centralny pododdział kontrterrorystyczny polskiej Policji - BOA KGP, Szczytno 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Posiada podstawowe wiadomości na temat struktur kontrterrorystycznych Policji

2) Posiada wiadomości na temat sposobów działania jednostek kontrterrorystycznych

3) Posiada wiedzę na temat zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz sposobów postępowania w sytuacja kryzysowych.

Umiejętności:

1) Potrafi wskazać formy działania jednostek kontrterrorystycznych

2) Potrafi zachowywać się w przypadku powstania zagrożenia terrorystycznego,

3) Zna etapy działań oddziałów AT i potrafi zachowywać się w sytuacji szturmu oraz przekazywać te umiejętności innym.

Kompetencje społeczne:

1) Wykazuje zdolność do wskazywania oraz oceny zagrożeń terrorystycznych w sferze publicznej.

2) Potrafi na bieżąco analizować informacje i weryfikować je w różnych źródłach.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z połączeniem technik multimedialnych. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnego udziału w ćwiczeniach praktycznych. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności. Osoby zainteresowane podwyższeniem otrzymanej oceny mają prawo do odpowiedzi ustnej na zadany temat.

W przypadku zajęć online warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na spotkaniach realizowanych przez Skype oraz platformę Blackboard. Dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności. Zaliczenie dla osób, które nie spełniły tych wymagań odbywa się po ustaleniu z prowadzącym formy: odpowiedzi ustnej (platforma BB, Skypie) lub krótkiej pracy pisemnej na zadany temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.