Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2MOPC Kod Erasmus / ISCED: 10.252 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

1 Zagadnienia wstępne i definicyjne

Omówienie zakresu definicyjnego praw człowieka wraz etapami kształtującymi współczesny ich zakres

2. Rola umów międzynarodowych w wewnętrznym porządku prawnym

Charakterystyka międzynarodowych źródeł prawa z zakresu międzynarodowych praw człowieka

3. Kodyfikacja międzynarodowej ochrony praw człowieka i ich systematyka

Prezentacja podstawowych dokumentów (źródeł) międzynarodowych praw człowieka w ujęciu chronologicznym

4. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ struktura, dokumenty

Prezentacja Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej roli w zakresie promocji i ochrony praw człowieka, podział instytucjonalny wraz z kompetencjami, podstawowe dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka KNZ, inne

5. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy

Prezentacja Rady Europy i jej roli w międzynarodowym systemie praw człowieka, mówienia zasad i źródeł prawa

6. Ochrona praw człowieka w UE (Karta Praw Podstawowych, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Agencja Praw Podstawowych UE)

Charakterystyka polityki UE i instytucji w zakresie promocji i ochrony praw człowieka

7. Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym.

Określenie miejsca i charakteru praw człowieka w porządku krajowym (ustawa zasadnicza i ustawodawstwo powszechne)

8. Międzynarodowy Trybunał Karny

Określenie roli i dorobku MTK w kontekście ochrony praw człowieka

9. Krajowe i międzynarodowe mechanizmy kontroli praw człowieka: instytucje ombudsmańskie w Polsce i Unii Europejskiej;

Charakterystyka porównawcza europejskich i polskich mechanizmów ochrony praw człowieka.

10. Charakterystyka wybranych praw człowieka

Prezentacja wybranych norm prawa:

-prawo do życia

- wolność słowa, myśli, sumienia

- prawa polityczne i obywatelskie

- podstawowe praw ekonomiczne, społeczne i kulturalne

11. Uchodźcy i ich prawa w dokumentach międzynarodowych i prawie polskim

Omówienie szczególnej pozycji prawnej grup mniejszościowych w kontekście praw człowieka.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie aktów normatywnych regulujących międzynarodową ochronę praw człowieka. Charakterystyka instytucjonalnych i proceduralnych gwarancji ochrony praw człowieka w systemie wewnętrznym oraz systemie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego. Relacje zachodzące między wewnętrznym systemem ochrony praw człowieka a system międzynarodowym.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Największe zbrodnie przeciwko ludzkości w dziejach świata.

Proszę zapoznać się z ze źródłem Bartolomeo de Las Casas o zagładzie Indian z wyspy Hispaniola oraz Rezydent Salvius o złupieniu Magdeburga przez wojska cesarskie w 1631 r.

3. Filozofia ochrony praw człowieka od starożytności do początku XX wieku i współczesne problemy na świecie.

Proszę przygotować się merytorycznie na podstawie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/69274/Miedzynarodowa_ochrona_praw_czlowieka.pdf

4. Trauma II Wojny Światowej

okoliczności powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i ewolucja systemu ochrony praw człowieka w II poł. XX wieku. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ struktura, dokumenty. Prezentacja Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej roli w zakresie promocji i ochrony praw człowieka, podział instytucjonalny wraz z kompetencjami, podstawowe dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka.

Proszę zapoznać się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, oraz dokumentem powołującym Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w 1945 r.

5. Kodyfikacja międzynarodowej ochrony praw człowieka i ich systematyka.

Prezentacja podstawowych dokumentów (źródeł) międzynarodowych praw człowieka w ujęciu chronologicznym

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. oraz Statutem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

6. Ochrona praw człowieka w Europie (Radzie Europy i Unii Europejskiej)

Prezentacja Rady Europy i jej roli w międzynarodowym systemie praw człowieka, mówienia zasad i źródeł prawa. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Kontrowersje wokół Karty Praw Podstawowych.

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Kartę Praw Podstawowych oraz Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

7. Prawa Człowieka na wojnie: przykłady naruszeń praw humanitarnych podczas wojen z końca XX i początków XXI w. Międzynarodowy Trybunał Karny

Określenie roli i dorobku MTK w kontekście ochrony praw człowieka

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Statut Międzynarodowego Trybunału do Spraw Ścigania Osób Odpowiedzialnych za Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego na Terytorium byłej Jugosławii od 1991 roku oraz analogiczne statuty dla Rwandy i Sierra Leone

8. / 9. Uchodźcy i ich prawa w dokumentach międzynarodowych i prawie polskim

Omówienie szczególnej pozycji prawnej grup mniejszościowych w kontekście praw człowieka.

Debata akademicka (oksfordzka) nad tezą: Europa powinna przyjąć wszystkich uchodźców [dwie strony desygnują po cztery osoby]

Proszę zapoznać się z Konwencją dotycząca statusu uchodźców z 28 VII 1951 oraz Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku 31 I 1967 r., a także dwóch ustaw: z dnia 13 VI 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2003 nr 128, poz. 1176 i z dnia 12 XII 2013 r. o cudzoziemcach Dz.U. 2013, poz. 1650.

10. Prawo do samostanowienia a idea suwerenności państw.

Analiza dążeń separatystycznych w kontekście praw człowieka: Sudan Południowy, Timor Wschodni, Irlandia, Katalonia, Quebek itp.

11. / 14. Stan ochrony i skala łamania praw człowieka w różnych regionach świata:

a) Ameryka Łacińska: sytuacja prawna ludności cywilnej w okresie wewnętrznych konfliktów zbrojnych i dyktatur wojskowych; prawa społeczności autochtonicznych w teorii i praktyce; prawa dziecka w państwach latynoamerykańskich; rozwój zorganizowanej przestępczości a prawa człowieka.

b) Kraje muzułmańskie: specyfika prawa muzułmańskiego; analiza wybranych dokumentów dotyczących praw człowieka w krajach muzułmańskich.

c) Azja: realia polityczne i społeczno-kulturowe współczesnych Chin.

15. Kolokwium i podsumowanie zajęć.

Literatura:

1. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2010.

2. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Wydawnictwo Znak 2010

3. Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008.

4. M. Chmaj, Wolność i prawa człowieka w Konstytucji RP, Wolters Kluwer Polska 2010

Efekty uczenia się:

SM1A_W09

Zna podstawowe problemy relacji zachodzących między jednostką a społeczeństwem

SM1A_W11

Zna i interpretuje podstawowe normy i przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów działających w systemie międzynarodowym

SM1A_U05

Posługiwanie się normami i przepisami prawa w celu oceny konkretnych działań na płaszczyźnie międzynarodowej

SM1A_U09

Potrafi analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata

SM1A_K02

wykazuje wrażliwość na kwestie narodowościowe

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium z elementami pracy własnej w ramach ćwiczeń zespołowych oraz indywidualnych. Praca w oparciu o źródła historyczne oraz normatywne.

Elementy składające się na ocenę:

Kolokwium zaliczeniowe, min. 60% punktów na zaliczenie [50% oceny]

Aktywność i przygotowanie referatu [50% oceny]

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Łopatecki
Prowadzący grup: Janusz Danieluk, Karol Łopatecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Uwagi:

Każdy student zobowiązany jest do przygotowania jednego referatu dotyczącego stanu ochrony i skali łamania praw człowieka w różnych regionach świata:

a) Ameryka Łacińska: sytuacja prawna ludności cywilnej w okresie wewnętrznych konfliktów zbrojnych i dyktatur wojskowych; prawa społeczności autochtonicznych w teorii i praktyce; prawa dziecka w państwach latynoamerykańskich; rozwój zorganizowanej przestępczości a prawa człowieka.

b) Kraje muzułmańskie: specyfika prawa muzułmańskiego; analiza wybranych dokumentów dotyczących praw człowieka w krajach muzułmańskich.

c) Azja: realia polityczne i społeczno-kulturowe współczesnych Chin.

Bardzo proszę o wybranie kraju lub grypy państw, o których Państwo będą głosili referaty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.