Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mity i stereotypy międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2MSM Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mity i stereotypy międzykulturowe
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu roli mitów i stereotypów w dziejach świata, stosunków międzynarodowych, we współczesnej polityce. Umiejętność płynnej wypowiedzi z wykorzystaniem posiadanej wiedzy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień i ujęć teoretycznych dotyczących funkcjonowania mitów i stereotypów w społeczeństwie polskim i w wybranych krajach europejskich oraz kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania uzyskanej wiedzy. Kontynuacja kształtowania umiejętności rozumienia oraz logicznej analizy tekstów dotyczących tematyki mitów i stereotypów w społeczeństwie polskim oraz krajach europejskich. Kształtowanie umiejętności rozumienia roli mitu i stereotypu we współczesnej polityce i stosunkach międzynarodowych.

Kształtowanie umiejętności realizacji zadania praktycznego (analiza tekstu – praca w grupach) powiązanego z tematyką zajęć oraz wykorzystana wiedzy studenta z dotychczas zrealizowanych zajęć oraz wiedzy pozaakademickiej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy

Nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok II/ Semestr III

15 h - konwersatorium

Metody dydaktyczne: konwersacja, dyskusja, prezentacje multimedialne, zadania praktyczne – praca w grupach

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności studenta:

udział w ćwiczeniach: 7,5x2h;

studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń: 30h

przygotowanie pisemnej pracy zespołowej: 30h

przygotowanie do kolokwium: 30h

udział w egzaminie: 1h

udział w konsultacjach: 2h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 18h - 1 ECTS

o charakterze praktycznym - 90h - 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999.

2. J. Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.

3. P. Kuncewicz, Legenda Europy, Warszawa 2005.

4. A. Zamojski, Europejski mit polityczny, w: Mity historyczno-polityczne. Wyobrażenia zbiorowe. Polityka historyczna, t. 2, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, Toruń 2012.

5. M. Popławski, Stereotyp i postawy Polaków wobec siebie i sąsiednich nacji, w: Polskie stereotypy i uprzedzenia, Wrocław 2002.

6. M. Perlikowski, K. Gajda, Autostereotyp Polaka oraz ich stereotyp y wobec sąsiednich nacji, w: Polskie stereotypy i uprzedzenia, Wrocław 2002.

7. M. Tomala, Jak Polacy i Niemcy widzą siebie nawzajem, Warszawa 2000.

8. U. Swadźba, Obraz Niemców w oczach młodzieży pogranicza kulturowego: studium dynamiki zmian na przykładzie Głogówka, Katowice-Opole 2007.

9. R. Hill. My europejczycy, Warszawa 2004.

10. S. Gadomski, R. Bedrunka, Stereotyp polskiego Żyda, w: Polskie stereotypy i uprzedzenia, Wrocław 2002.

11. A. Siewierska-Chmaj, Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji, Warszawa 2016;

12. A. de Lazari, Euroazjatyzm, w: A de Lazari, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1995, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1089/Trzeci%20Rzym.pdf?sequence=1

13. A. de Lazari, O. Riabow, M. Żakowska, Europa i niedźwiedź, Warszawa 2013.

14. H. Horbaczewski, Rola mitu w marketingu politycznym w Rosji, w: Mity historyczno-polityczne. Wyobrażenia zbiorowe. Polityka historyczna, t. 1, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, Toruń 2010.

15. A.A. Kamiński, Polacy w oczach Rosjan. Uwagi i spostrzeżenia, w: Polskie stereotypy i uprzedzenia, Wrocław 2002.

16. Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. L.Moczulski, Polska pomiędzy Niemcami a Rosją. Mit geopolityczny a rzeczywistość, w: http://www.rcin.org.pl/Content/130/WA51_228_r2008-t218_Prac-Geogr.pdf#page=55

2. J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 1994.

3. E. Czykwin, Stygmat społeczny, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student ma pogłębioną wiedzę i rozumienie mechanizmów kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych warunkujących stosunki międzynarodowe.

- Student ma rozszerzoną wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego współczesnego świata i tendencji jego przemian.

- Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych.

Umiejętności

- Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat aktualnych problemów międzynarodowych.

- Student rozpoznaje mity i stereotypy międzykulturowe.

- Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

Kompetencje społeczne

- Student wykazuje wrażliwość na kwestie różnic narodowościowych, religijnych i kulturalne; potrafi rozbudzać u innych postawę tolerancji.

- Student aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.