Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2PDK Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawa dyplomatycznego i konsularnego. Przybliżenie roli jaką odgrywają w prawie międzynarodowym organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych. Jakie funkcje realizują przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz urzędy konsularne. Jaki jest zakres prawnej odpowiedzialności dyplomatów i urzędników konsularnych. W jakiej formie i w jaki sposób może dochodzić do wspólnych spotkań czołowych polityków państw.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Pełny opis:

Rys historyczny. Wprowadzenie podstawowych pojęć – prawo dyplomatyczne, konsularne. Źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego i konsularnego. Podmioty stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych między państwami. Prawo legacji i konsulatu. Podmioty prawa legacji i konsulatu. Zagadnienie uznania państw. Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych. Zadania i cele dyplomacji polskiej w świetle priorytetów polityki zagranicznej RP 2012-2016. Funkcje dyplomatyczne i konsularne. Początek, czas trwania i zakończenie funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Rodzaje, klasy, rangi i tytuły szefów i członków misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych. Zasada pierwszeństwa. Korpus dyplomatyczny. Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne. Misje specjalne. Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych. Dyplomacja konferencyjna. Akty dyplomacji, język dyplomatyczny, kurtuazja międzynarodowa, protokół dyplomatyczny oraz korespondencja dyplomatyczna.

Literatura:

Literatura podstawowa

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2012.

Wybrane akty prawne

Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych z dn. 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 1982 r.)

Konwencja nowojorska o misjach specjalnych z dn. 16 grudnia 1969 r. (Dz. U. z dnia 30 października 1985 r.)

Konwencja o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dn. 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1948 r.).

Konwencja powszechna w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji wyspecjalizowanych z dn. 21 listopada 1947 r. (Dz. U. z dnia 12 marca 1970 r.)

Konwencja Wiedeńska o reprezentacji państw w ich stosunkach z organizacjami międzynarodowymi o charakterze uniwersalnym z dn. 14 marca 1975 r.

Konwencja o bezpieczeństwie personelu ONZ i personelu współdziałającego z dn. 9 grudnia 1994 r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1274)

Protokół (nr 36) w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z 1965 r., Dziennik Urzędowy C 321 E , 29/12/2006 P. 0318 – 0324.

Wybrane strony internetowe i pochodzące z nich dokumenty

http://www.msz.gov.pl,

Efekty uczenia się:

1) Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad prawa konsularnego i dyplomatycznego, rozumie mechanizmy odpowiedzialne za kreowanie stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej; dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i tym samym regulowania stosunków międzynarodowych.

2) zna narzędzia realizacji polityki zagranicznej

interpretuje skutki prowadzenia określonej polityki zagranicznej w aspekcie międzynarodowym i krajowym.

3) Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, głównie aktów prawnych z dziedziny prawa dyplomatycznego i konsularnego; potrafi posługiwać się normami i przepisami prawa w celu oceny konkretnych działań na płaszczyźnie dyplomacji zagranicznej

4) potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń zachodzących na scenie dyplomacji zagranicznej

5) Wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego, dostrzega podstawowe priorytety współczesnej polityki zagranicznej RP

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium z wykorzystaniem dyskusji. W czasie zajęć są omawiane wybrane akty prawne krajowe oraz z zakresu prawa międzynarodowego, bieżące wydarzenia polityczne – dyskusja (w zakresie praktycznego zastosowania prawa dyplomatycznego i konsularnego), źródła historyczne (prawo dyplomatyczne przed wejściem w życie konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku).

Zaliczenie następuje w formie pisemnej. W trakcie zajęć student za swój aktywny udział w zajęciach może uzyskać jeden „+” (obserwacja). Każdy plus jest uznawany za jeden punkt i wliczany do punktacji końcowej. Łączna suma punktów uzyskanych z testu oraz w trakcie zajęć daje wynik, który jest podstawą do naliczenia oceny końcowej. W sytuacji nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów, umożliwiającej uzyskanie zaliczenia, następuje odpowiedź ustna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Goworko-Składanek
Prowadzący grup: Beata Goworko-Składanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.