Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania kryzysowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2PZK Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania kryzysowego
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student przystępujący do zajęć orientuje się w pojęciach takich jak kryzys, klęska żywiołowa, wypadek. Zna na poziomie podstawowym zakres i zasady działania służb ratowniczych w Polsce, orientuje się zagadnieniach dotyczących infrastruktury krytycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z współczesnymi sposobami zarządzania w trakcie pojawiających się sytuacji kryzysowych. W trakcie zajęć student posiądzie podstawową wiedzę na temat systemów reagowania kryzysowego i ich działania w praktyce oraz tworzenie planów reagowania kryzysowego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć przeanalizowane zostaną na podstawie wybranych przypadków różnorodne katastrofy naturalne i wywołane przez człowieka oraz omówione sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych. Pod uwagę wzięte zostaną zarówno współczesne, jak i dawne wydarzenia o charakterze kryzysowym jako case study. Omówiona zostanie rola i zadania służb porządkowych i ratunkowych, zadania organizacji paramilitarnych oraz struktur obrony cywilnej.

Przestawione zostaną podstawowe informacje na temat zarządzania kryzysowego, akty prawne, sposoby tworzenia planów reagowania kryzysowego, siły i środki używane w trakcie działań ratowniczych. Student przyswoi sobie sposoby prognozowania zagrożeń, oceny bezpieczeństwa oraz sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Literatura:

J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań 2001.

F.R.Krynojewski, K. Sienkiewicz-Małujurek, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

B. Wiśniewski, J. Kozioł, J. Falecki, Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, WSPol, Szczytno 2017.

R. Castleden, Największe katastrofy w dziejach świata, Bellona, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Zna zasady zarządzania kryzysowego, zna plany i procedury zarządzania kryzysowego.

2) Wie czym jest infrastruktura krytyczna.

3) Zna organizację i zadania instytucji zarządzających bezpieczeństwem.

Umiejętności:

1) Potrafi poddać analizie zjawiska towarzyszące sytuacjom nadzwyczajnym oraz wskazać sposoby reagowania.

2) Potrafi opisać jak zmieniały się procedury reagowania kryzysowego na przestrzeni dziejów i wskazać ich ciągłość.

3) Potrafi dokonać oceny potencjalnych zagrożeń i ryzyk.

Kompetencje społeczne:

1) Potrafi właściwie zdiagnozować sytuacje kryzysową.

2) Potrafi na bieżąco analizować informacje i weryfikować je w różnych źródłach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% oceny końcowej

W przypadku zajęć online do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% spotkań na platformie Skype i Blackboard. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, aktywności w czasie zajęć oraz rozwiązywania zadanych prac.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• praca pisemna na zadany temat – 40% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.