Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka USA wobec MENA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2USA Kod Erasmus / ISCED: 14.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka USA wobec MENA
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (lista przedmiotów):

Międzynarodowe stosunki polityczne 0500-MS1-2MSP

Założenia (opisowo):

- znajomość wydarzeń z zakresu współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką polityki zagranicznej USA wobec regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w czasie sprawowania urzędu przez czterech ostatnich prezydentów USA. Przedstawienie powodów zaangażowania Stanów Zjednoczonych w tym regionie, realizacji polityki poszczególnych administracji, a także jej skutków dla obszaru MENA, USA i całego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MODUŁ MSM2_08 Specjalizacja do wyboru: Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów/semestr: II rok, semestr III

Wymagania wstępne: znajomość wydarzeń z zakresu współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych

Liczba godzin i forma zajęć dydaktycznych: 30 godz., wykład

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja

Punkty ECTS: 5

Udział w wykładach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 30 h, przygotowanie do egzaminu: 62 h, udział w konsultacjach: 1 h, dział w egzaminie

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 33, pkt. ECTS: 1,32), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 92, pkt. ECTS: 3,68).

Literatura:

Akty prawne i dokumenty rządowe:

- K. Michałek, Konstytucja oraz inne podstawowe dokumenty i symbole amerykańskiej kultury patriotycznej, Wydawnictwo Mada, Warszawa 2005.

-A National Security Strategy for a New Century, Washington D.C.: The White House, October 1998.

-A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, Washington D.C., February 1995.

-Bush George H. W., Toward a New World Order, Washington, September 1990.

-National Security Strategy of the United States of America, The White House, Washington D.C., September 2002.

-National Security Strategy of The United States of America, Washington D.C.: The White House, March 2006.

-National Security Strategy, The White House, Washington D.C., May 2010.

-National Security Strategy, The White House, Washington D.C., February 2015.

Literatura:

R. Bania, K. Zdulski, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, Łódź 2012.

B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.

K. Czornik, Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945–2012, Katowice 2012.

F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych. Władza, polityka i ideologia, Kraków 2009.

M. S. Indyk, K. G. Lieberthal, M. E. O’Hanlon, Zmieniając Historią. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Warszawa 2013.

K. A. Kłosiński, Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XX wieku, Lublin 2009.

R. Kłosowicz, A. Mania (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012.

A. Przymieś (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2002.

J. Zdanowski, Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku, Kraków 2012.

J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2006.

J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student rozumie specyfikę polityki zagranicznej USA i jej wpływ na system międzynarodowy (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K2A_W02)

2) Student zna środki i metody międzynarodowego oddziaływania państwa i mechanizmy ich wykorzystywania (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_W05)

3) Student zna cele, przebieg i skutki polityki zagranicznej USA wobec obszaru MENA i jej wpływ na funkcjonowanie systemu międzynarodowego (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K2A_W07)

4) Student posiada wiedzę dotyczącą strategii, założeń i koncepcji polityki zagranicznej czterech ostatnich prezydentów USA (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K2A_W14)

Umiejętności:

1) Student potrafi samodzielnie wyjaśniać i interpretować wydarzenia oraz procesy polityczne z zakresu polityki zagranicznej USA (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K2A_U01)

2) Student potrafi formułować własne oceny, komentarze z zakresu bieżących wydarzeń międzynarodowych oraz zdobywać potrzebną do tego dodatkową wiedzę (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K2A_U06)

3) Student potrafi krytycznie ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych problemów międzynarodowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_U07)

4) Student potrafi analizować zjawiska polityczne dotyczące stosunków międzynarodowych, stosując odpowiednią metodę badawczą i wiedzę teoretyczną (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K2A_U12)

Kompetencje społeczne:

1) Student ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji, poszerzania wiedzy teoretycznej; inspirowania i uczestniczenia w dyskusjach (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K2A_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny – test 20 pytań (pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru)

Do otrzymania oceny pozytywnej konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.