Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS9-DIAGP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka pedagogiczna
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: Kwalifikacje pedagogiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu diagnostyki pedagogicznej. Omówienie reguł postępowania diagnostycznego oraz sposobów jego wykorzystywania. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia narzędzi diagnostycznych oraz sposobami ich analizy i interpretacji.

Pełny opis:

- Operacjonalizacja głównych pojęć z zakresu diagnozy pedagogicznej;

- Zapoznanie z schematem procesu poznania diagnostycznego;

- Wprowadzenia podstawowych zasad diagnozy pedagogicznej;

- Diagnoza zjawisk społecznych;

- Omówienie i projektowanie narzędzi diagnostycznych;

Literatura:

Literatura podstawowa:

• E. Jarosz. E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.

• K. Stemplewska - Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencje profesjonalne, GWP, Gdańsk 2013.

• E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Wyd. „Impuls”, Kraków 2013.

• B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• D. W. Winnicott, Dziecko, jego rodzina i świat, Oficyna Ingenium, Warszawa 2010.

• D. Wosik - Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela,. Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

• E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Literatura uzupełniająca:

• S. Palka , Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

• E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczne-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

• B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

• T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Wyd. Akademickie „Żak”, Waszawa 2014.

• B. Skałbania, Poradnictwo pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

• ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach - K_W06

• ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej- K_W16

• potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej - K_U01

• potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej względem rodziny- K_U03

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01

• jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne wobec rodziny i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej – diagnostyczna analiza wybranego problemu edukacyjnego.

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: przewidywana jedna nieobecność, pozostałe zaliczane na konsultacjach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.