Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna (I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS9-PSYCH Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna (I)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: Kwalifikacje pedagogiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia psychologii, rozwój fizyczny i psychiczny, teoria i struktura osobowości, poznawanie i spostrzeganie społeczne, psychologiczne koncepcje człowieka, pojęcie normy i patologii.

Pełny opis:

- Podstawowe pojęcia psychologii. Procesy poznawcze. Spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji. Mowa. Myślenie i rozumowanie. Uczenie się i pamięć. Uwaga. Emocje i motywacja w procesach regulacji zachowania. Zdolności i uzdolnienia.

- Rozwój fizyczny i psychiczny (poznawczy, emocjonalny, społeczny). Modele rozwoju. Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Rozwój i kształtowanie osobowości. Rozwój a wychowanie.

- Teorie i struktura osobowości. Psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.

- Pojęcie normy i patologii. Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne (w tym lęki i fobie). Zaburzenia lękowe i nastroju. Zaburzenia osobowości. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). Uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera). Zaburzenia odżywiania. Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną. Niepełnosprawność fizyczna i intelektualna oraz jej konsekwencje psychologiczne. Zaburzenia w procesie rozwoju językowego. Całościowe zaburzenia w rozwoju.

Literatura:

Literatura:

• Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004

• Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Poznań 1998

• Seligman, M.E.P., Walker E.F., Rosenhan, D.L., (2003) Psychopatologia, , Zysk i S-ka, Poznań

• Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 1, Gdańsk: GWP.

• Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 2, Gdańsk: GWP.

• Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001

• Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

• Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa 1998

• Brzezińska A. I., Psychologiczne portrety człowieka, GWP 2005

• Hall C., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2004

• Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka t. 2

- Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN 2001

• Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka t. 3

– Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: PWN 2002

• Przetacznik – Gierowska M. i Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, t. 1

– Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa 1996

• Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, WSIP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych,

Umiejetności:

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji,

Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Egzamin w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.