Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura XX w. Polski i powszechna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SPH-2HXX2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura XX w. Polski i powszechna 2
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: Studia Podyplomowe Historii - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami i procesami społeczno-politycznymi oraz przemianami kulturowymi zachodzącymi w świecie i w Polsce po 1945 r.

Pełny opis:

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów II, semestr letni

Wymagania wstępne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 20 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS -

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach: 20 h, przygotowanie do zajęć: 120 h, przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 60 h.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 godz., 4 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0 godz., 0 pkt

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów III, semestr letni

Wymagania wstępne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 60 godz. wykładu + 60 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS - 12

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 60 h, udział w ćwiczeniach: 60 h, przygotowanie do zajęć: 120 h, przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 60 h.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 godz., 4 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0 godz., 0 pkt

Literatura:

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2005.

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

Dzieje PRL, pod red. A. Garlickiego i A. Paczkowskiego, Warszawa 1993-1996 (18 zeszytów).

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

J. Krasuski, Historia polityczna Europy Zachodniej: 1945-2002, Poznań 2003.

Najnowsza historia świata 1945-1995, T.1-3, pod red. A. Patka i in., Kraków 2007.

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, T. 2-6, Warszawa 2011.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Absolwent:

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z zakresu historii Polski po 1945 r.

Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej po II wojnie światowej w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami, także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej.

Wie o istnieniu w naukach historycznych różnych interpretacji wydarzeń po 1945 r., determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Umiejętności. Absolwent:

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę z zakresu historii najnowszej w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty źródłowe, filmy i fotografie dokumentujące historię po 1945 r.

Kompetencje społeczne. Absolwent:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, wykład, analiza tekstów źródłowych i map

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.