Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych zastanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2ADZ Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych zastanych
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac.I st.studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu

Zajęcia z analizy danych zastanych mają na celu:

 Przybliżenie studentom podstawowych zagadnień z zakresu analizy danych zastanych.

 Kształtowanie umiejętności projektowania badań i praktycznego zastosowania analizy danych zastanych.

 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań powiązanych z tematyką zajęć.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:Obowiązkowy, MK-3 metodologiczno-logiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: Rok II, semestr III

Wymagania wstępne: Wstęp do socjologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

135 godzin, obejmuje:

udział w ćwiczeniach: 30

udział w konsultacjach i zaliczeniu: 5

przygotowanie do zajęć: 20

przygotowanie prasówki: 40

przygotowanie projektu i prezentacji multimedialnej: 25

przygotowanie do testu: 15

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

35

1,3

o charakterze praktycznym

100

3,7

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Literatura podstawowa:

1. Ch. F. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

2. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

3. M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w socjologii, Tom 1, Wyd.

Wyższej Szkoły Gospodarczej w Tycznie, Tyczno, 1997

4. A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wyd. Scholar, Warszawa, 2002

5. N. Denzin, Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. M. Makowska, Analiza Danych Zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

W1. Posiada wiedzę o najważniejszych stanowiskach teoretycznych i metodologicznych stosowanych w analizie danych zastanych.

S1_W02, S1_W23

W2. Potrafi zdefiniować i pojęcia: dane pierwotne i wtórne, badania niereaktywne, dokumenty osobiste i urzędowe, problem rzetelności i trafności, kodowanie rzeczowe, selektywne i teoretyczne zdjęć, weryfikacja jednostkowa i globalna danych zastanych.

S1_W23, S1_W24

W3. Ma wiedzę o podstawowych etapach postępowania badawczego w analizie danych zastanych

S1_W25

U1. Potrafi sformułować problemy i cele badawcze, stawiać i weryfikować hipotezy badawcze w analizie danych zastanych

S1_U07

U2. Potrafi poprawnie zaprojektować i przeprowadzić badanie w kontekście analizy danych zastanych

S1_U10

U3. Potrafi poprawnie wyselekcjonować źródła socjologiczne przydatne w procesie badawczym, jak również dokonać ich wielostronnej interpretacji i weryfikacji z uwzględnieniem kwestii etycznych w badaniach społecznych

S1_U03, S1_U04, S1_U14, S1_U11

U4. Potrafi posługiwać się różnymi typologiami (także konstruując własne) w analizie danych zastanych

S1_U01

U5. Potrafi przygotować raport z własnych analiz, posługując się źródłami (prasówka), jak również poprawnie argumentuje przyjęte rozwiązania badawcze, posługując się literaturą socjologiczną

S1_U05, S1_U18

U6. Potrafi zaprezentować rezultaty swoich analiz w formie multimedialnej

S1_U20, S1_U22

K1. Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo w realizacji projektów badawczych, dzieląc przy tym pracę na etapy, nabywając umiejętności planowania ich w czasie

S1_K03, S1_K05

K2. Ma świadomość kwestii etycznych w badaniach społecznych, prawidłowo je

S1_K04, S1_K06, S1_K07

identyfikuje i rozwiązuje, dbając o przestrzeganie zasad rzetelności badawczej w doborze i analizie różnych źródeł, także w kontekście ochrony własności intelektualnej.

K3. Jest świadomy zmian zachodzących w terminologii i metodologii socjologicznej, wykazując się otwartością na ich poznawanie

S1_K02

K4. Przeprowadzając proces badawczy wykazuje się zdolnością krytycznego myślenia w kontekście analizowanych źródeł, potrafi merytorycznie uargumentować podjęte decyzje badawcze w przypadku wystąpienia sporu naukowego

S1_K08

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, projekt badawczy, prasówka

Forma zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę (prasówki, projektu badawczego, kolokwium, wejściówki, obecność na zajęciach)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowska-Prokopowska
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowska-Prokopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:Obowiązkowy, MK-3 metodologiczno-logiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: Rok II, semestr III

Wymagania wstępne: Wstęp do socjologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

135 godzin, obejmuje:

udział w ćwiczeniach: 30

udział w konsultacjach i zaliczeniu: 5

przygotowanie do zajęć: 20

przygotowanie prasówki: 40

przygotowanie projektu i prezentacji multimedialnej: 25

przygotowanie do testu: 15

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

35

1,3

o charakterze praktycznym

100

3,7

Pełny opis:

Tematy i problemy:.

1.Zajęcia organizacyjne.

2. Wprowadzenie do wtórnej analizy danych zastanych.

1. Ch. F. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s.320-347

2. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004, s.352-360

3. Źródła w badaniach socjologicznych.

1. M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w socjologii, Tom Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarczej w Tycznie, Tyczno, 1997, s.409- 429

4. i 5. Analiza danych urzędowych.

1. A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wyd. Scholar, Warszawa, 2002, str. 103-162

6. Analiza statystyk publicznych i spisu powszechnego.

1. M. Jarosz, Narodowy Spis Powszechny 2002. Zalety i Wady., Studia Socjologiczne 1/2004, s.9-17

2. G. Babiński, Mniejszości Narodowe w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002, Studia Socjologiczne 1/2004, s.139-150

7. Konsultacje projektów prasówek.

8-9. Metoda analizy treści.

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004,s.341-352

2. N. Denzin, Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, s.325-34

10. Analiza fotografii, jako danych zastanych.

1. K. Konecki, Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej, 3/2008, s.89-112

11. Badanie źródeł internetowych.

1. D. Batorski, Prowadzenie badań przez internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne, Studia Socjologiczne, 3/2006, s.99-127

2. Piotr Cichocki, Tomasz Jędrkiewicz, Robert Zydel, Etnografia intenetowa,(w:) Dariusz Jemialniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzedzia. Tom 2

12. Konsultacje projektów.

13. Kolokwium

14. Prezentacja projektów.

15. Prezentacja projektów.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Literatura podstawowa:

1. Ch. F. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

2. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

3. M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w socjologii, Tom 1, Wyd.

Wyższej Szkoły Gospodarczej w Tycznie, Tyczno, 1997

4. A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wyd. Scholar, Warszawa, 2002

5. N. Denzin, Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. M. Makowska, Analiza Danych Zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.