Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i prowadzenie szkoleń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2PSZ Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i prowadzenie szkoleń
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac.I. st. sudia socjologiczne - przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Pełny opis:

Projektowanie i prowadzenie szkoleń

SYLABUS

A. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Instytut Socjologii

Nazwa kierunku studiów

Socjologia

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0500-SS1-2PSZ

Język przedmiotu

Polski

Rodzaj przedmiotu

Fakultatywny, MK_17 Praktyczny 1 Praca warsztatowa z małą grupą społeczną

Dziedzina i dyscyplina nauki

Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów /semestr

Rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Zaliczenie wcześniejszych przedmiotów w ramach modułu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godz. konwersatorium

Założenia i cele przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie i przećwiczenie w sposób praktyczny zasad przygotowania szkoleń, organizacji pracy grupowej oraz zasad ewaluacji szkoleń. Dodatkowym elementem będzie poznanie technik myślenia kreatywnego pomocnych w przygotowywaniu scenariuszy szkoleń i prowadzenia pracy grupowej.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Podczas kursu jego uczestnicy będą pracować zespołowo i indywidualnie nad poszczególnymi elementami procesu organizacji szkolenia, pisania scenariusza do zajęć grupowych oraz ewaluacji szkoleń.

Sposób zaliczenia: przygotowanie pracy zaliczeniowej: tj. scenariusza własnego warsztatu/ szkolenia + prezentacji z podstawową wiedzą z tematu szkolenia, udział w zajęciach.

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

W1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów grupowych.

S1_W14

U1. Potrafi przygotować prezentację multimedialną

S1_U22

K1. Jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim.

S1_K03

K2. Ma świadomość konieczności planowania w czasie wykonywania poszczególnych zadań.

S1_K05

K3. Ma świadomość swoich mocnych i słabych stron w kontekście funkcjonowania na rynku pracy.

S1_K12

Punkty ECTS

3

Bilans nakładu pracy studenta

81 godzin obejmuje:

Udział w zajęciach i zaliczenia: 30 godz.

Konsultacje: 4 godz.

Przygotowanie prezentacji: 22 godz.

Przygotowanie własnego scenariusza szkolenia: 25 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

34

1,26

o charakterze praktycznym

47

1.74

Data opracowania:

Koordynator przedmiotu:

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska

SYLABUS

B. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Projektowanie i prowadzenie szkoleń (praca warsztatowa z małą grupą społeczną

Kod przedmiotu

0500-SS1-2PSZ

Nazwa kierunku

Socjologia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Język przedmiotu

Polski

Rok studiów/ semestr

Rok III, semestr VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godz.

Konwersatorium

Liczba punktów ECTS

3

Prowadzący

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska

Treści merytoryczne przedmiotu

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

charakterystyka dobrego trenera, logistyka szkolenia, identyfikowanie i analiza potrzeb szkoleniowych, metody projektowania szkoleń z wykorzystaniem metod aktywnych i z zastosowaniem Cyklu Kolba, metody tworzenia scenariuszy szkoleń, narzędzia i techniki szkoleniowe, metody ewaluacji szkoleń, wiedza na temat udzielania tzw. informacji zwrotnej, techniki kreatywnego myślenia.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

W1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów grupowych.

scenariusz szkolenia

U1. Potrafi przygotować prezentację multimedialną

prezentacja multimedialna

K1. Jest otwarty na pracę w grupie, potafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim.

test ewaluacyjny

K2. Ma świadomość konieczności planowania w czasie wykonywania poszczególnych zadań.

scenariusz szkolenia

K3. Ma świadomość swoich mocnych i słabych stron w kontekście funkcjonowania na rynku pracy.

test ewaluacyjny

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Konwersatorium

Każdy uczestnik zajęć przygotuje autorski scenariusz (jest możliwość pracy w parach trenerskich). Prezentuje go na forum grupy (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) i otrzymuje informację zwrotną od uczestników zajęć i prowadzącej. Ocena końcowa jest średnią z ocen z następujących elementów:

1) autorski scenariusz warsztatu/ szkolenia

2) prezentacja multimedialna z zakresu przygotowanego szkolenia

Testy ewaluacyjne nie są oceniane, ale stanowią możliwość samooceny swoich postępów na zajęciach z zakresu efektów wybranych kształcenia.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

M. Łaguna, „Szkolenie” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

M. Silberman, „Metody aktywizujące w szkoleniach” Oficyna Ekonomiczna 2004.

N. P. Alexander „Udane szkolenie”, Jedność, 2007.

A. Kirby, „Gry szkoleniowe”, Wolters Kulwer 2011

A. Mayo, ,,Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników” , Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.

D. L. Kirkpatrick, ,,Ocena efektywności szkoleń. Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń” Studio EMKA, Warszawa 2001.

L. Rae, ,,Planowanie i projektowanie szkoleń” Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

P. Bramley, ,,Ocena efektywności szkoleń.” Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

R. Leslie „Planowanie i projektowanie szkoleń”, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 1998.

http://edwdebono.com/ - koncepcje myślenia kreatywnego (Edward de Bono).

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Sztop-Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.