Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów socjologicznych w jezyku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-1ATS Kod Erasmus / ISCED: 14.251 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów socjologicznych w jezyku angielskim
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształcenie kompetencji studentów w zakresie analizy tekstów z zakresu nauk społecznych w języku angielskim. Szczególny nacisk kładziony jest na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz stosowanie zróżnicowanych technik czytania,a także poszerzanie zasobu specjalistycznego, formalnego słownictwa. Zajęcia uzupełniane są też materiałami prasowymi oraz audiowizualnymi.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Nazwa kierunku studiów

Socjologia

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne,

Kod przedmiotu

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy, MK_8 Język angielski

Dziedzina i dyscyplina nauki

Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr

Rok I, semestr II

Wymagania wstępne

brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Punkty ECTS

4

Bilans nakładu pracy studenta

108 godzin obejmuje:

Udział w zajęciach - 30

Konsultacje - 4

Przygotowanie do zajęć - 25

Lektura literatury przedmiotu 24

Przygotowanie projektów - 25

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

34

1,26

o charakterze praktycznym:

74

2,74

Literatura:

K.Sekerdej, A.Pasieka, M.Warat , Popular religion and postsocialist nostalgia. Licheń as a polysemic pilgrimage centre in Poland, Polish Sociological Review, 2007, nr 4(160), s.431-442

H. Marikova, Caring fathers and gender (in)equality, Polish Sociological Review 2008,nr 2(162), s. 135-150

H. Bojar , To be an Immigrant in Poland. An analysis of the Experiences of Immigrants from Non-EU countries, Polish Sociological Review, 2007, nr 4(160), s. 401-415.

D. Loseke, The Two Realities of Wife Abuse w: Cahill Spencer, Inside Social Life. Readings in Social Psychology &Microsociology,1998, Los Angeles Roxbury Publishing Company.

D.Rosenhan, On Being Sane in Insane Places, w: J.J.Macionis,N.V.Benokraitis, Seeing ourselves classic, Contemporary and Cross-Cultural Readings in Sociology, 2004, New Jersey: Pearson Education s.139-150.

A.Waśkiewicz, The language of the Polish Political Class, Polish Sociological Review 2008, nr 3(163), s. 285-2

Access to healthy food and why it matters? The review of the research :

http://thefoodtrust.org/uploads/media_items/access-to-healthy-food.original.pdf

Film pt. "Supersize me"

Fragmenty wywiadu z Davidem Rosenhanem

Efekty uczenia się:

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej

S2_W02

Ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich ograniczenia

S2_U27

Ma wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego w kontekście reguł organizujących funkcjonowanie struktur i instytucji społecznych

S2_U28

Ma świadomość znaczenia kompetencji językowych i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

S2__K14

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody: zadanie praktyczne, dyskusja

Zaliczenie: test ze słownictwa, projekt grupowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.