Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2KOM Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zwiększenie kompetencji studentów w zakresie komunikacji międzykulturowej. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście dwie przeciwstawne strategie poznawcze: 1/przyjęcie wizji substancjalnej i analiza rzeczywistości społecznej pod względem poziomu odzwierciedlenia różnic i podobieństw między poszczególnymi kulturami oraz 2/rezygnacja z substancjalnego traktowania kultur na rzecz uwrażliwienia studentów na ich wzajemne przenikanie się. Finalnym celem jest szukanie punktów stycznych i niwelować wyobrażenia o kulturach jako zamkniętych i wzajemnie konfliktowych światach

Skrócony opis:

Tożsamość kulturowa. Stereotypy i uprzedzenia. Typy współczesnych społeczeństw zróżnicowanych kulturowo. Koncepcja międzykulturowego społeczeństwa (intercultural citizenship). Przyczyny zwiększającego się zróżnicowania współczesnych społeczeństw (migracje, upodmiotowienie grup mniejszościowych, globalizacja). Kompetencje z zakresu komunikacji międzykulturowej. Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Demokracja a międzykulturowość.

Pełny opis:

Tożsamość kulturowa. Stereotypy i uprzedzenia. Typy współczesnych społeczeństw zróżnicowanych kulturowo. Koncepcja międzykulturowego społeczeństwa (intercultural citizenship). Przyczyny zwiększającego się zróżnicowania współczesnych społeczeństw (migracje, upodmiotowienie grup mniejszościowych, globalizacja). Kompetencje z zakresu komunikacji międzykulturowej. Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Demokracja a międzykulturowość.

Literatura:

he Anna Lindh Education Handbook

Z. Benedyktynowicz, (2000), Portrety “obcego” ,Wyd. UJ, Kraków

R. R. Gesteland (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

R. Gwarkiewicz, (2011), Komunikacja międzykulturowa a stereotypy, Szczecin

Ch. Hampden-Turner, Alfons Trompenaars (1998), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

C.N Macrae, CH. Strangor, M. Hewstone, (1999) Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. GPW Gdańsk

T. N. Nelson, (2003) Psychologia uprzedzeń, GPW Gdańsk

Reynolds S., Valentine D. (2009), Komunikacja międzykulturowa, Warszawa.

Gesteland R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN

Efekty uczenia się:

W1 - Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zróżnicowania narodowo-etnicznego współczesnego świata zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym

U 1 - Potrafi dokonać analizy różnorodnych kultur z wykorzystaniem interdyscyplinarnej terminologii w zakresie nauk społecznych

U2 - Umie się krytycznie odnosić do konsekwencji zmian kulturowych w kontekście komunikacji międzykulturowej oraz porozumiewać się z ich uwzględnieniem

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają cztery komponenty:

(1) teoretyczną, opartą o analizę literatury przedmiotu zaprezentowaną w formie prezentacji/ ustnego wystąpienia i dyskusję

(2) praktyczną opartą o zajęcia warsztatowe (warunkiem zaliczenia jest obecność)

(3) wizyty studyjne w Fundacji Dialog w Białymstoku oraz w Fundacji Pogranicze w Sejnach. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie się do wizyty: spotkania na którym studenci/ studentki przygotowują informacje o instytucjach goszczących, przygotowują scenariusz spotkania, listę zagadnień i pytań.

(4) autorskie podsumowania wizyt studyjnych.

Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.